ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กานดิศ ศิริสานต์  
  Dr. Kandid Sirisarn
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: dr.kandids@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2564
2 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550
3 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นิติปรัชญา สังคมวิทยา
 
ความสนใจ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน ป่าสงวน อุทยาน สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม การจัดการขยะ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กานดิศ ศิริสานต์. (2565) พัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและการจำกัดสิทธิในที่ดิน. วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ (Interdisciplinary Academic and Research Journal) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 83-98.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กานดิศ ศิริสานต์. (2564) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีที่ดินป่าไม้ในเขตอนุรักษ์. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564,
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พัชยา เลือดชัยพฤกษ์, ณัฐวุฒิ สุทธิประภา, พิสิฐิกุล แก้วงาม, พิชญา เหลืองรัตนเจริญ และกานดิศ ศิริสานต์. (2563) ปัญหาของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563, หน้า 156-164.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปรัชญาไชย แช่มช้อย, พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, กานดิศ ศิริสานต์ และอภิชาติ บวบขม. (2565). ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" วันที่ 25 มกราคม 2565, หน้า 733-741.
อ้างอิง: พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, กานดิศ ศิริสานต์, อภิชาติ บวบขม, และปรัชญาไชย แช่มช้อย. (2565). แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" วันที่ 25 มกราคม 2565, หน้า 561-569.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Kandid Sirisarn, Sirivadee Wiwithkhunakorn and Sanya Kenaphoom. (2021). The Future Trends of Provincial and Local Government Under Thai Law. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCE. Volume 9, Issue 4 October-December 2021, P.13-19.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นงลักษณ์ อานี, เครือวัลย์ อินทรสุข, ธีภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, พิชญา เหลืองรัตนเจริญ และกานดิศ ศิริสานต์. (2563) มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17-18 กันยายน 2563, (รูปแบบออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กานดิศ ศิริสานต์ (2561). การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร. เอกสารประสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" วันที่ 20 กรกฎาคม 2561, หน้า 2-8.
อ้างอิง: กานดิศ ศิริสานต์ (2561). การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชชูปถัมภ์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561, หน้า 81-89.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.