ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. นิภาวรรณ นวาวัตน์  
  Dr. Nipawan Navawatana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nipawanbell@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2563
2 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551
3 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
English, English Language Teaching
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นิภาวรรณ นวาวัตน์ (2563). การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 593-608
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
อ้างอิง: Empower your English with Chat GPT โดย ผศ.ดร. สุดสรวง ยุทธนา
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: ออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva โดย ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
อ้างอิง: How to write a publishable paper for international journals
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมการเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ. อัญชลี)
อ้างอิง: การตีพิมพ์วารสารนานาชาติกับการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลนานาชาติ
อ้างอิง: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน (Cooperative and work interated education: CWIE)
อ้างอิง: อบรมทีวิทยากรเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเตรียมสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.