ชื่อ-นามสกุล
 ครูปฏิบัติการชณารัตน์ มีพยุง  
  chanarat meepayung
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055302860
อีเมล์: chnarat1977@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
2 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนงบประมาณ, เทคโนโลยีทางการศึกษา
 
ความสนใจ
การวางแผนกลยุทธ์, ด้านการเงินและพัสดุ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.