ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 DBA (Doctor Of Business Administration) University of South Australia 2551
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540
3 บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ความสนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., Sittioum, R. (2021). Cost and Return Analysis of Planting Homthong Bananas in Phitsanulok Province. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 16(2), 65-85.
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U., & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences, 15(12), 1023-1026.
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช. (2564). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อข้อจำกัดในการดำเนินงานและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(1), 13-26.
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช. (2564). บุพปัจจัยด้านการบัญชี ทักษะทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารนักบริหาร, 41(2), 1-16.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., Sittioum, R. (2021). Cost and Return Analysis of Planting Homthong Bananas in Phitsanulok Province. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 16(2), 65-85.
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U., & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences, 15(12), 1023-1026.
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช. (2564). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อข้อจำกัดในการดำเนินงานและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(1), 13-26.
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช. (2564). บุพปัจจัยด้านการบัญชี ทักษะทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารนักบริหาร, 41(2), 1-16.
อ้างอิง:
อ้างอิง: เดชา แสนทอง, อุษณีย์ เส็งพานิช, ดนชนก เบื่อน้อย. (2562). พฤติกรรมการรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักการเป็นพลเมืองของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 13(2)
อ้างอิง: Santhong, D., Sengpanit, U., and Buanoi, D. (2019). Perceived Behavior Public Relations Media about Democracy and Citizenship Principles in Ban Noi Sum Khi lek Sub-district, Noen Maprang District, Phitsanulok Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 13(2), 604-618.
อ้างอิง: Isarankura, P., Sengpanich, U. and Sittioum, R. (2020). Factor Affecting Efficiency of Using the SAP in Accounting and Financial System of Provincial Electricity Authority Area 2 (North), Phitsanulok Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 14(2), 550-563.
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., and Sittioum, R. (2020). Cost and Return Analysis of Planting Hom Thong Bananas in Muang District, Phitsanulok Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 14(2), 564-577.
อ้างอิง: Isarankura, P., Sengpanich, U. and Sittioum, R. (2020). Factor Affecting Efficiency of Using the SAP in Accounting and Financial System of Provincial Electricity Authority Area 2 (North), Phitsanulok Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 14(2), 550-563.
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., and Sittioum, R. (2020). Cost and Return Analysis of Planting Hom Thong Bananas in Muang District, Phitsanulok Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 14(2), 564-577.
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., and Sittioum, R. (2020). Production Cost and Return on Investment of planting Hom Thong Bananas in Phitsanulok Province. The 7th NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020) North Eastern University (pp. 1013-1024). KhonKhan: North Eastern University.
อ้างอิง: Pongorkum, M., Sengpanit, U., and Narakorn, P. (2021). Service Marketing Mix Affecting Customer Loyalty in Hotel Business of Tourists in Muang, Phitsanulok. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 15(1), 144-157.
อ้างอิง: Kanket, S., Sengpanich, U., and Oonprechavanic, T. (2021). Marketing Mix of University Bottled Drinking Water Project Influencing Students’ Purchase Decisions in the Northern Rajabhat. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 15(1), 186-197.
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., and Sittioum, R. (2020). Production Cost and Return on Investment of planting Hom Thong Bananas in Phitsanulok Province. The 7th NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020) North Eastern University (pp. 1013-1024). KhonKhan: North Eastern University.
อ้างอิง: Chunud, N., Sengpanich, U., & Sittioum, R. (2021). Cost and Return Analysis of Planting Homthong Bananasin Phitsanulok Province. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 16(2), 65-85.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช (2557).การศึกษาปัจจัยจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การปะชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2014", 2557. Page:-
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช (2557).ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในร้านอาหารขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development", 2557. Page:-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U., & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences, 15(12), 1023-1026.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.