ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 DBA (Doctor Of Business Administration) University of South Australia 2551
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540
3 บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ความสนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช (2557).การศึกษาปัจจัยจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การปะชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2014", 2557. Page:-
อ้างอิง: อุษณีย์ เส็งพานิช (2557).ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในร้านอาหารขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development", 2557. Page:-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Sripoothon, K., Sengpanich, U., & Sittioum, R. (2021). Consumers’ Perceptions of Noncommunicable Diseases and Perceived Product Value Impacts on Healthy Food Purchasing Decisions. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences, 15(12), 1023-1026.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.