ชื่อ-นามสกุล
 นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์  
 Mr. Wiwat Jetsadapornpipat
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9415
อีเมล์: jwiwat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, Web Aplications
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, Web Based Technologies and System Applications
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. (2558). การพัฒนาระบบสืบค้นโรงแรมด้วยการสกัดข้อมูลในโครงสร้างเว็บไซต์. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 22 - 23 กรกฎาคม 2558, 416 - 423.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยวิทยากร : การอบรมพื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Google App for Education ในงานการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยวิทยากร : การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา PHP
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา PHP
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยวิทยากร : การสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วย JOOMLA! รุ่นที่ 2
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเขียนสมรรถนะสำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ ๑
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาหัวหน้างาน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Train the Trainer : Database Fundamental
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ตำรา สื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อเปิดอ่านด้วยอุปกรณ์ (Smart Devices) e-Learning 3D
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยนะบบ e-Learning (Learn Square)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google App for Education
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google App for Education ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Pentaho Training for Users & Implementors
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.