ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ รักผกาวงศ์  
  Asst. Prof. Dr. Phongthep Ruxpakawong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thep@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544
3 วท.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Web Application Development, Google Apps Script
 
ความสนใจ
Fuzzy logic
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2561). การสร้างแบบทดสอบคำสั่งสืบค้นข้อมูล และตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติ. วารสารวิทยาศาสตร์. มข. 46(2). หน้า.350-360.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ และอุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์. (2558). การใช้กฎความสัมพันธ์ ร่วมกับฟัซซี่กฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์ผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์. มข. 43(3). หน้า.542-551.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เทพทัย ติญะสัน และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างแบบทดสอบความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาไพธอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. 10 มีนาคม 2566. หน้า 423-435.
อ้างอิง: วุฒิชัย สารีนาค เทพทัย ติญะสัน เมธิชัย บุญยังรอด และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2566). การสร้างแบบทดสอบและตรวจคําตอบอัตโนมัติ เรื่อง อัตราส่วน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. 28 กุมภาพันธ์ 2566. หน้า 629-640.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: มงคล แสงสุข และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การสร้างแบบทดสอบความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์ (ภาษาอังกฤษ) ด้วย Google App Script. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2. 27 กรกฎาคม 2565. หน้า 205-217.
อ้างอิง: บัณฑิตา เล่ห์กล และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างแบบทดสอบสัญลักษณ์วงจรลอจิกเกต. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 22 มิถุนายน 2565. หน้า 199-206.
อ้างอิง: นัฐณกัลป์ฌอฬ นะตา และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การสร้างแบบทดสอบไม่ซ้ำกัน เรื่องการใช้คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (ภาษาอังกฤษ). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18 มีนาคม 2565. หน้า 716-727.
อ้างอิง: รัตนากร แสงอุ่น และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การสร้างแบบทดสอบและตรวจคำตอบอัตโนมัติในการหาปริมาตรและพื้นที่ผิววัตถุสามมิติ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18. 19-20 พฤษภาคม 2565. หน้า 412-417.
อ้างอิง: นัฐธิดา ทาใจ และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การสร้างแบบทดสอบไม่ซ้ำกัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน (ภาษาอังกฤษ) วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8. 29 พฤษภาคม 2565. หน้า 1110-1119.
อ้างอิง: วุฒิชัย ขอนทอง และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2565). การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคำตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2. 15 มีนาคม 2565. หน้า 611-622.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กัลยาพร ม่วงเย็น และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2564). การสร้างแบบทดสอบคำเรียกสมาชิกในครอบครัว รายวิชาภาษาอังกฤษระดับปฐมถึง นักศึกษาปริญญาตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 26 พฤศจิกายน 2564. หน้า 79-94.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2563). การสร้างโจทย์ปัญหาหลายขั้นและตรวจคําตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 20 สิงหาคม 2563. หน้า 225-233.
อ้างอิง: อิทธิพร พรมนาคา และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2563). การสร้างแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากเนื้อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 12 มีนาคม 2563. หน้า 800-807.
อ้างอิง: สิรภพ เจ็กมา และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2563). การสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 12 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 622-629.
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ้างอิง: การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ : การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 22-24 พฤศจิกายน 2559.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 20 มกราคม 2560
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 22 ธันวาคม 2559.
อ้างอิง: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ:พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖. 26-27 มกราคม 2560.
อ้างอิง:
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
อ้างอิง: กิตินันท์ ชาติพจน์ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2562). อุปกรณ์ดูแลไม้ประดับแคคตัสอัตโนมัติในโรงเรือน. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 20 กรกฎาคม 2562. หน้า 1114-1124.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020
อ้างอิง: พิบูลวิจัยครั้งที่ 6
อ้างอิง: บรรยายแบบปากเปล่า
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.