ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ ที่พึ่ง  
  Asst. Prof. Dr. Ueaboon Teephung
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ueaboon@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
2 ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
3 B.S. (civil engineering) - -
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เอื้อบุญ ที่พึ่ง (2561).การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 , 2560. Page: 1794-1803
อ้างอิง: เอื้อบุญ ที่พึ่ง (2561).การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 2560. Page: 480-489
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เอื้อบุญ ที่พึ่ง (2555).STRATEGIES FOR DEVELOPING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS BASED ON THE PHILOSPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY. SEAMEO RIHED Proceeding of The 4th International Conference, 2555. Page: 70-72
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Ueaboon Teephung, Pansak Polsaram, Pateep Methakunavudhi (2554).STRATEGIES FOR DEVELOPING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS BASED ON THE PHILOSPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY.. The 4th International Conference ‘Reaching All Learners: the Challenge of Diversity’ on 1 October 2011,, journal SCHOLAR,Vol.4 No.1 2012, ISSN 1906-6406. Page: 39
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: กัญญ์ภัทร์ ชูศรี, นิวัตร พัฒนะ, เอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้นวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
อ้างอิง: . วิชาดา เกิดแพร, นิวัตร พัฒนะ, เอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋วตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก,การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
อ้างอิง: วัชรพงศ์ สอนลบ, พิภพ สุนทรสมัย, เอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2560). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
อ้างอิง: วิชาดา เกิดแพร, นิวัตร พัฒนะ, เอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือยไทยจิ๋ว กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋วตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก,การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
อ้างอิง: เพ็ญศิริ ทองทวี, เอื้อบุญ ที่พึ่ง และนิวัตร พัฒนะ (2561). การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
อ้างอิง: ณัฐพงษ์ กลั่นหวาน, เอื้อบุญ ที่พึ่ง, พิภพ สุนทรสมัย และ นิวัตร พัฒนะ. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 1794-1803.
อ้างอิง: กุสิมา เกล็บจุ, เอื้อบุญ ที่พึ่ง, นิวัตร พัฒนะ. (2560). การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 480-489.
อ้างอิง: Ueaboon Teephungม Tharathip Sreesattabud. (2560). FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF COMPOSITE MORTAR ADDED PAPER MULBERY FIBER. The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43) October 17-19, 2017.
อ้างอิง: เพ็ญศิริ ทองทวี, เอื้อบุญ ที่พึ่ง และนิวัตร พัฒนะ (2561). การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
อ้างอิง: Surachet Wanna, Jira Tamniyom, and Ueaboon Teephung. (2018). Effect of Cement Pastes Containing Different Type of Fly Ashes on Compressive Strength and Resistance to Sulfuric Acid Attack. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018, Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand.
อ้างอิง: สุรเชษฐ์ วรรณา, เอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2562). การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตบล๊อคด้วยเถ้าแกรบบด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562.
อ้างอิง: Surachet Wanna, Jira Tamniyom, and Ueaboon Teephung. (2018). Effect of Cement Pastes Containing Different Type of Fly Ashes on Compressive Strength and Resistance to Sulfuric Acid Attack. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5
อ้างอิง: อมรรัตน์ คล้ายสอน, เอื้อบุญ ที่พึ่ง, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ (2562). การพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน้า 347-355.
อ้างอิง: สถาพร หิมวันต์, เอื้อบุญ ที่พึ่ง และ นิวัตร พัฒนะ. (2562). การพัฒนาฉลากและตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกบ้านคันโช้ง ต้าบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน้า 792-804.
อ้างอิง: จิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์, เอื้อบุญ ที่พึ่ง และ นิวัตร พัฒนะ. (2563) แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 (195-205) พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.