ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวกรวิกา มณีวัลย์  
 Miss kornvika Maneewan
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267074
อีเมล์: Sudteerak007@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(แขนงการจัดการทั่วไป)) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ,
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมเพื่อส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ) ณ ห้องประชุมบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมกิจกรรม มา-หา-สมุด : Handmade Book (D.I.Y.) ณ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเื่อง "ปลุก ปรับ เปลี่ยน" การศึกษายุคโลกาเทศาภิวัฒน์ โดยศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ อาคารพิบูลวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อ้างอิง: อบรมค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี 2566
อ้างอิง: อบรมค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการอบรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Signature (PSRU) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
อ้างอิง: การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลัก "Work Manual" ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R to R)
อ้างอิง: การอบรมการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web F & Zertero ณ สำนักวิทยบรืการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษระหว่างอายุ 5-15 ปี ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ฝึกทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน "การพิมพ์สัมผัส วัดความเร็วการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ" ณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการ" จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "การดำเนินงานด้านระเบียบงานสารบรรณ" จาก วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์"
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้ในงานสารบรรณ" จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง การใช้ Microsoft word 2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร" ณ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากโรงเรียนบ้นหนองบัวเพวัง
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ" จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง Smart Worawit ใช้ชีวิตรู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้โครงการ Smart Student : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (ด้านการผู้นำ) จาก โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "ศิลปะและดนตรี" จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมธาราบำบัดและอาชาบำบัด" จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย"
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่องความรู้ในงานสารบรรณ" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565"
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560" จาก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.