ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พนัส นาคบุญ  
 Mr. Phanat Nakboon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267074
อีเมล์: phanat.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
2 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Thai Sign Language, American Sign Language, Deaf Education and Hearing Impairment Education, การสอนอักษรเบรลล์ (Braille), เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid), Disability Support Services: DSS, การสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities), การตรวจวัดการได้ยิน (Audiometer), Special Education: การศึกษาพิเศษ
 
ความสนใจ
Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, Thai Web Accessibility: เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พนัส นาคบุญ, อนุชา ภูมิสิทธิพร, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, และ ศิริวิมล ใจงาม. (2565). การสอนงาน: ทางออกเพื่อความยั่งยืนสำหรับการมีงานทำของคนพิการ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 17(2), 157-166. (บทความวิชาการ)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ, พนัส นาคบุญ, จิรุตถ์ภู่เจริญ, อนุชา ภูมิสิทธิพร, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, และศิริวิมลใจงาม. (2564). สภาพการบริหารงานวิชาการของหน่วยบริการอำเภอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 15(1), 198-208.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 12(2). กรกฎาคม-ธันวาคม.2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. 6(2),95-106. กรกฎาคม-ธันวาคม.2560.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: พนัส นาคบุญ. (2550). การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค. ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สุวรรณา ขังทัด, อภิชญา คำพะวา, ศิริวิมล ใจงาม, ชนัญชิดา ศิริเอก, พนัส นาคบุญ. (2565). การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สาขาประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ, 1403-1413.
อ้างอิง: ศตวรรษ ประทุมวงษ์, สุพัฒตรา ศรีสุราช, ศิริวิมล ใจงาม, พนัส นาคบุญ. (2565). การศึกษาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยการใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สาขาประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ, 1708- 1717.
อ้างอิง: รุ่งอรุณ สาแก้ว, สุภาวดี มูลคำ, ศิริวิมล ใจงาม, พนัส นาคบุญ. (2565). การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยใช้เกมกระดานร่วมกับการชี้แนะ. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สาขาประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ, 1682-1690.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.