ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ  
 Asst. Prof. Donyarit Settasuwacha
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: donyarit@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Road Safety Engineering
 
ความสนใจ
Transportation and Traffic Engineering, Road Safety Engineering, Highway Design and Construction, Urban Design and Planning
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และศุจินธร ทรงสิทธิเดช, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก, PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, หน้า 10 - 28;
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และบุญพล มีไชโย การประเมินความปลอดภัยทางถนนบนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จังหวัดพิษณุโลก - อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์), PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หน้า 79 - 92;
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, การประเมินความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษาที่พึ่งชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก, Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), Vol.14, No.1, January – June 2019, pp. 61 - 76;
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, The Assessment of Accident Risk at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC): A Case Study of Khlong Ngae-Khuan Niang Train Station, Songkhla Province, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences (Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.), Vol. 19, No. 1, page 99-110;
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฏา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, และนัฐพร นวกิจรังสรรค์, การพัฒนาแบบจำลองฟัซซีแรนดอมยูทิลิตีสำหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบรางของนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษา รถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย,วารสารปาริชาต, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, หน้า 187-197;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: Investigation of Approaching Speed at Highway-Railway Grade Crossings: Songkhla Case Study, Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), Vol. 12, No. 1, page 09-16;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฏา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา: การศึกษาความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, หน้า 129-141;
อ้างอิง: เจษฏา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, วชิระ วิจิตรพงษา: การวิเคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงคู่ และการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น, ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 1-10;
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep: A Review of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Countermeasure, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol. 4, Issue 3, page 10-19;
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: H. Y. Aung, D. Settasuwacha, P. Taneerananon: Awareness of Urban Transportation Sustainability: A Case Study in Bangkok, Thailand, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol. 3, Issue 3, page 20-31;
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. การจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงอันตรายทางถนนสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี;
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ์), การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019, อุตรดิตถ์;
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และวชิระ วิจิตรพงษา. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, พิษณุโลก;
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. การศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางโค้งแนวราบภายในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, พิษณุโลก;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา และกฤษณะ กลิ่นดี. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อขับผ่านจุดตัดทางรถไฟ: กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, มหาสารคาม;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และวชิระ วิจิตรพงษา. โมเดลการวัดคุณภาพการให้บริการรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, ภูเก็ต;
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และเจษฎา โพธิ์จันทร์. แบบจำลองการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, ภูเก็ต;
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, การประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 (INARCRU III), นครศรีธรรมราช;
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การประยุต์ใช้แผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ ฮัตโตะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน: กรณีศึกษา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, เชียงใหม่;
อ้างอิง: Donyarit Settasuwacha. The Comparison of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Situation through Developed Country, Proceedings 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (ISEEC), Phitsanulok, Thailand;
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และสุรเชษฐ์ วรรณา. การพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในประเทศไทย, การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10, พิษณุโลก;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, S. Songsittidet, S. Wanna, K. Klindee. Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Audit: A Case Study of HRGC in Phitsanulok Province, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon. Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Crash Scene Investigation: A Case Study of Southern Thailand, Proceedings NCCE Conference, Chiang Mai, Thailand;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon. A study of Human Behavior at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) in Thailand, Proceedings EASTS Conference, Taipei, Taiwan;
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon. A Review of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Countermeasure, Proceedings APTE Conference, Songkla, Thailand;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon. Highway-Railway Grade Crossing Accident Cost in Thailand, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย, กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม, ประเทศไทย 9-11 พฤษภาคม 2560.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Workshop on Urban Design of Roads - Comparison of German and Thai approach, Department of Civil Engineering, Chiang Mai University, Thailand, May 2013.
อ้างอิง: Workshop on Highway Capacity Analysis: Basic Freeway Segment, Multilane Highway, and Two-Lane Highway, Department of Civil and Infrastructure Engineering, AIT, Thailand, September 2013.
อ้างอิง: Workshop on Road Classification and Self-Explaining Roads in Various Countries, Department of Urban Environmental Planning and Development, Thammasat University, Thailand, September 2013.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Workshop on Analyzing the Effects of Safety Measure, Department of Transport Infrastructure and Municipal Engineering, Széchenyi István University, Győr, Hungary, November 2012.
อ้างอิง: Workshop on Identification and Treatments of Roadside Hazard Locations, Department of Transport infrastructure and Municipal Engineering, Széchenyi István University, Győr, Hungary, November 2012.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Workshop on Road Infrastructure Safety Management (RISM) in Europe – an overview and Road Safety Impact Assessment for The Infrastructure Projects, Department of Civil Engineering, Prince of Songkla University, Thailand, September 2011.
อ้างอิง: Workshop on Road Safety Impact Assessment for infrastructure projects, Department of Civil Engineering, Prince of Songkla University, Thailand, September 2011.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการท้องถิ่นร่วมใจ สร้างชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
วิศวกรรมขนส่ง TRANSPORTATION ENGINEERING
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: Silver Medal Winner for Oral Presentation, The 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015), Phitsanulok, Thailand
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: Outstanding Presentation Award, The 10th EASTS International Conference 2013, Taipei, Taiwan
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย, การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่องความปลอดภัยทางถนน "สิทธิคนไทยกับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน", กรุงเทพ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 LEVEL 1
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน, 9 พฤษภาคม 2564, Thai MOOC
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.1 เคล็ดลับที่ไม่ลับ! การขอทุนวิจัยระบบใหม่ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ แหล่งทุนวิจัยของประเทศ, 7 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.2 ต้องรู้! สาระสำคัญ: หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระบบใหม่, 14 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.3 เรียนรู้! เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไปให้เข้าใน, 21 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น" EP.4 เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย ตำรา และหนังสืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28 พฤษภาคม 2564, กองการวิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6, 25 มิถุนายน 2564, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2, 20-22 กันยายน 2564, สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การออกแบบเพื่่อทุกคนสำหรับห้องสมุด (Universal Design for Library), 1 ตุลาคม 2564, หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์หน้าใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มืออาชีพ, 25-27 ตุลาคม 2564, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design), 30 มิถุนายน 2563, CHULAMOOC
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคการออกแบบและก่อส้รางอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 26 เมษายน 2563, Thai MOOC
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 21, วันที่ 4 - 6 กันยายน 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, 19-20 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advance Road Safety Audit, 23-24 July 2019, Vicroads
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ฝึกอรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู, 6 กรกาคม - 25 สิงหาคม 2558, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.