ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์นัฎกานต์ มันตะสูตร  
 Miss Natkan Montasud
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: Natkan@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรม PLOs Formulation รุ่นที่ 5
อ้างอิง: CLOs Formulation รุ่นที่ 10
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: แผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต
อ้างอิง: นวตกรรมการสอน
อ้างอิง: ป้องกันระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
อ้างอิง: ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.