ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
 Asst. Prof. Naphaphon Oonprechavanich
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: naphaphon.o@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2549
2 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยโยนก 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด/การลงทุน, การพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ธูระกิจระหว่างประเทศ, Marketing
 
ความสนใจ
การตลาด/การลงทุน, การวางแผนกลยุทธ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2566). ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566. หน้า 46-60.
อ้างอิง: ประสิทธิชัย นรากรณ์, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ, ภูรดา ประเสริฐศรี, ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล และนภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2566). อิทธิพลของการสื่อสารโดยผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างตราสินค้าบนโซเซียลมีเดียและการสื่อสารโดยผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหาบนโซเซียลมีเดียส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์. วาสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566. หน้า 161-173.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2566). อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2566. หน้า 402-416.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2565). องค์ประกอบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ของนักท่องเที่ยวไทย.วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565. หน้า 103-120.
อ้างอิง: ปิยธิดา เปี่ยมงาม, หรรษา สันติวิไลลักษณ์ และนภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2565). การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพ การบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565. หน้า 77-91.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2564). องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ตลาดถนนคนเดินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564. หน้า 47-54.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์,สมศักดิ์ พงษ์เดช นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม ชลธิชา อยู่พ่วง (2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 216-233
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2566). ปัจจัยความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของนักลงทุน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , วันที่ 9 พฤษภาคม 2566, เล่มที่ 4 หน้า 1-10.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ และพัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา. (2565). การบริหารผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของนักลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565, หน้า 2801-2814.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2565). การจัดการด้านสาธารณชนสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 8 พฤษภาคม 2565, เล่ม 3 หน้า 65-74
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2564). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออไนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , วันที่ 26 เมษายน 2563, เล่มที่ 4 หน้า 1-10.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ดนชนก เบื่่อน้อย และชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3014-3024.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2563) องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาตลาดถนนคนเดินไทยหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ของนักท่องเที่ยวไทย รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, หน้า 4400-4411.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2563). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , วันที่ 26 เมษายน 2563, เล่มที่ 3 หน้า 46-52.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์,สมศักดิ์ พงษ์เดช, พัชรา วงศ์แสงเทียน. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีปชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562,วันที่ 15 มีนาคม 2562, หน้า 108-115.
อ้างอิง: ละอองดาว รักการ, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2562).การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7, วันที่ 28 เมษายน 2562, เล่มที่ 5 หน้า 276-286.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ดนชนก เบื่่อน้อย. (2562). องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, หน้า 2421-2433.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สิริรัตน์ บุญเรือง, สมศักดิ์ พงษ์เดช, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2561) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารและส่งผลต่อพฤติกรรการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, วันที่ 23 มีนาคม 2561 : หน้า 392-400.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 : หน้า 2327-2337
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน, สมศักดิ์ พงษ์เดช. (2560) ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 120 ปีวิถีชาววัง เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน, สมศักดิ์ พงษ์เดช (2560) แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: พัชรา วงศ์แสงเทียน, สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์, วิจิตรา ทุนอินทร์,นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2560) การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านใหม่ซำเตย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค. (2559). ความพึงพอใจต่อการรับบริการของชุมชนในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2016 วิจัยสู่สังคมอาเซียนและสากล, วันที่ 11 มีนาคม 2559 : หน้า 165-176.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2564). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุโขทัย รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 25 เมษายน 2564, เล่ม 4 หน้า 1-10
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: งานการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 THAILAND 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง:
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 : หน้า 2327-2337.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ สมศักดิ์ พงษ์เดช พัชรา วงษ์แสงเทียน (2562). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีบชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วันที่ 15 มีนาคม 2562 : หน้า 108-115.
อ้างอิง: ละอองดาว รักการ, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2562).การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7, วันที่ 28 เมษายน 2562, เล่มที่ 5 หน้า 276-286.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ดนชนก เบื่่อน้อย. (2562). องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, หน้า 2421-2433.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2563). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , วันที่ 26 เมษายน 2563, เล่มที่ 3 หน้า 46-52.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2564). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 25 เมษายน 2564, เล่ม 4 หน้า 1-10
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ม, ดนชนก เบื่อน้อย, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2564). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันี่ 8-9 ธันวาคม 2564, หน้า 3015-3026.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2560). ศิลปะการขาย. พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 312 หน้า.
ชื่อหนังสือ: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2560). การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 274 หน้า.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.