ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
 Asst. Prof. Naphaphon Oonprechavanich
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: woman_is_lovely@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2549
2 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยโยนก 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด/การลงทุน, การพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ธูระกิจระหว่างประเทศ, Marketing
 
ความสนใจ
การตลาด/การลงทุน, การวางแผนกลยุทธ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์,สมศักดิ์ พงษ์เดช นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม ชลธิชา อยู่พ่วง (2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 216-233
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์,สมศักดิ์ พงษ์เดช, พัชรา วงศ์แสงเทียน. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีปชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562,วันที่ 15 มีนาคม 2562, หน้า 108-115.
อ้างอิง: ละอองดาว รักการ, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ชลธิชา อยู่พ่วง. (2562).การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7, วันที่ 28 เมษายน 2562, เล่มที่ 5 หน้า 276-286.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา, ดนชนก เบื่่อน้อย. (2562). องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, หน้า 2421-2433.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สิริรัตน์ บุญเรือง, สมศักดิ์ พงษ์เดช, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2561) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารและส่งผลต่อพฤติกรรการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, วันที่ 23 มีนาคม 2561 : หน้า 392-400.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 : หน้า 2327-2337
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน, สมศักดิ์ พงษ์เดช. (2560) ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 120 ปีวิถีชาววัง เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, พัชรา วงศ์แสงเทียน, สมศักดิ์ พงษ์เดช (2560) แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: พัชรา วงศ์แสงเทียน, สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์, วิจิตรา ทุนอินทร์,นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2560) การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านใหม่ซำเตย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค. (2559). ความพึงพอใจต่อการรับบริการของชุมชนในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2016 วิจัยสู่สังคมอาเซียนและสากล, วันที่ 11 มีนาคม 2559 : หน้า 165-176.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.