ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง  
 Miss ploypat konbang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ploypat.k@live.psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 HRM. (Human Resources Management) Central Queensland University 2547
2 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ , บริหารงานบุคคล, การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Conflict Management , บุคลิกภาพพนักงานขายดีเพิ่มความสำเร็จขององค์กร *จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง
 
ความสนใจ
Brian Mind and Learning, การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ/การทำอาหารและขนม/การอ่าน, Branding, Business Intelligence, Human Resource Management/Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พลอยพัชร ก้อนบาง 2562 คำถามสัมภาษณ์งานเน้นสมรรถนะและความสามารถ ยังใช้ได้ดีจริงหรือกับกลุ่มคนยุคเจนเนอเรชั่นวายและแซด? Using Competency Model Based for Job Interview Question in Selection Processing still be great for Modern Employees Group of Generation Y and Z? บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ แม่โจ้วิจัยครั้งที่6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : หน้า 1223-1235
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Ploypat Konbang, and Chonthicha Yupaung (2017) Ceatetive and Innovative Research Applying The Philosophy of King Rama9, 13, 197-198
อ้างอิง:
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พลอยพัชร ก้อนบาง (2561).ความสำคัญของทักษะภาวะผู้นำในผู้จัดการอายุน้อย;ปัจจัยความต้องการในตลาดแรงงานยุคใหม่: บริบทจากองค์กรพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14 – 15 ธันวาคม 2560. Page: 613-626
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.