ชื่อ-นามสกุล
 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ  
 Mr. Sukonkan Santisuwan
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9499
อีเมล์: sukonkan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Geographic Information System (GIS), Internet of Things, Web Based Technologies and System Applications, Intelligent and Expert System, กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์, Cloud Computing, Blockchain, พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานกฎหมาย (Introduction to Personal Data Protection Law)
อ้างอิง: ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยไซเบอร์ (Understanding Cybersecurity Risk Management)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน SDGs Ranking 2023
อ้างอิง: Blockchain ตั้งแต่พื้นฐานจนสร้างระบบ decentralise ได้
อ้างอิง: หลักสูตร : DDP-5 - สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5
อ้างอิง: หลักสูตร : DDP-6 - สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6
อ้างอิง: หลักสูตร : DDP-7 - สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7
อ้างอิง: หลักสูตร : TPQI-01 - การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร
อ้างอิง: Basic Cybersecurity
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับภาคธุรกิจ
อ้างอิง: การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Docker from zero to hero
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer: Database fundamental วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มรภ.ภูเก็ต (14-16 มี.ค.61)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Drone Mapping) วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561
อ้างอิง: โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อ้างอิง: โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) กระบวนการและแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรื่อง "การเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี Docker" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง LineBot เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เรียนรู้การใช้งาน wordpress เพื่อสร้าง blog การจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างและบริหารระบบเครือข่ายพื้นฐาน ด้วยระบบปฏิบัติการ Freebsd ให้กับบุคลากรครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 DIGITAL LITERACY MASTER CERTIFICATION
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Certified Trainer 2022-2023
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Docker Essentials Learn Hands-on Containerization and Orchestration with Docker Ecosystem (Docker, Compose and Swarm)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016: Core Presentation Design and Delivery Skills
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-418: MOS: Microsoft Office Word 2013
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-882: MOS: Microsoft Office Excel 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCNA - MikroTik Certified Network Associate
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-881: MOS: Microsoft Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-883: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 4
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.