ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เคลน บุณยานันต์  
 Mr. Klen Boonyanant
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: klen.b@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
2 ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
3 ศป.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
4 ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
5 ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
6 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
อุดมศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ดนตรีสากล, ดนตรีศึกษา, มานุษยวิทยาการดนตรี, ภาษาอังกฤษ
 
ความสนใจ
ดนตรี, ภาษาศาสตร์, มานุษยวิทยา, Music Education, Ethnomusicology, Linguistics, Anthropology, Cultural Studies, Music and Dance Studies, Educational Studies, Ethnic Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เคลน บุณยานันต์ และอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์. (2564). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ . วารสารครุพิบูล, 7(2), 243-258.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เคลน บุณยานันต์ และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การสอนดนตรีมลายูระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาการสอนดนตรีกาเมลันในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติมาเลเซีย. วารสารครุพิบูล, 7(1), 108-119.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณัฏฐากร หวีวงษ์มา, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการจับคอร์ดกีตาร์และการดีดจังหวะตามแนวคิดการสอนดนตรีของซูซูกิร่วมกับทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2019-2033.
อ้างอิง: พงศธร คงอินทร์, เคลน บุณยานันต์, และสุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นตามแนวคิดของดาลโครซสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาลัย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2034-2042.
อ้างอิง: พงศ์พิสุทธิ์ ภู่แก้ว, ณัฐกฤต เปรมกิจพรพัฒนา, ทอฝัน เชิดเชื้อ, จิรเมธ เวลาสิงห์, เคลน บุณยานันต์, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2043-2055.
อ้างอิง: ภาศกร ติ้สา, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องโครงสร้างคอร์ดและการพัฒนาการจับคอร์ดกีตาร์ตามแนวคิดการสอนดนตรีของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาวนาราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2056-2069.
อ้างอิง: ปฏิภาณ อ่อนพรมราช, ปกรณ์ จิตต์ประสงค์, ฉัตธัญ เมืองหลวง, ปสันน์ วัฒนะ, ธัญชนก เรืองงิ้ว, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติกีตาร์ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการสอนดนตรีของซูซูกิสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2070-2080.
อ้างอิง: ศรัญญา เชื้อพรมมา, ปริญลดา อาจหาญ, อรจิรา คลังมณี, กมลวรรณ คุ้มครุฑ, ณัฐพล บับภาบุญ, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนทักษะการร้องโน้ตด้วยสัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดายร่วมกับเทคนิคการใช้เกมประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2081-2091.
อ้างอิง: ณัฐพงษ์ อินทรง, สิทธิชัย เฟื่องอิ่ม, วิชิต คำอ้ายล้าน, สาธิต สีหะวงษ์, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองแขกตามแนวคิดของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2092-2101.
อ้างอิง: ธนภณ แสงศิริ, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการปฏิบัติมะโหน่งเบื้องต้นตามแนวคิดการสอนดนตรีของออร์ฟ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2114-2123.
อ้างอิง: เอกรัตน์ ยั่งยืนวัฒนกุล, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนาบทเรียนเรื่องประเภทเครื่องดนตรีตะวันตกและการประสมวงโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาลัย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2124-2132.
อ้างอิง: พรนภา มีชำนาญ, เคลน บุณยานันต์, สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องลักษณะของวงดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2133-2141.
อ้างอิง: วนิดา ขวัญนาง, สุจิตรา แก้วชัยสิทธิ์, สุทธิพงษ์ อินธิตก, ศศิตรา ชุ่มเย็น, สุรีพร ปั้นแสง, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2564). ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 2143-2154.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุภาวดี พรมช่วย, สุนิสา ออมสิน, สุภาวรรณ บุญช่วย, วันทนา เทียนสว่าง, ชาญณรงค์ มานักฆ้อง, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 294-304.
อ้างอิง: กฤษณะ แก้วบัวคำ, ณัฐวัตร สุริยวงค์, อรนลิน หมีดง, นิชกมล ยะลา, ปรัชญากรณ์ ยุพา, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ต : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 323-331.
อ้างอิง: ณัฎฐากร หวีวงษ์มา, ภัทรชน แก้วสุริยะ, กิตติพงษ์ ตรีเศียร, คณากร พรมด่วน, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 332-340.
อ้างอิง: พรนภา มีชำนาญ, ฐิตินันต์ โหนนา, สิริทิพย์ ศรีนุเสน, สุชาดา ราชวงศ์, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 385-393.
อ้างอิง: อภิรติ เจริญรูป, รัชชานนท์ อินกองงาม, นิติชัย ชมโลก, นรเศรษฐ์ พะหงษา, จิรวัฒน์ สวัสดี, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การพัฒนาชุดการสอนคีย์บอร์ดเรื่องคอร์ดเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอร์นไดค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 452-459.
อ้างอิง: จิรภัทร มีชัย, อัครชัย จันทะคะมุด, พินิจ พนัสจุฑาบูลย์, ภานุวัฒน์ กองแก้ว, เคลน บุณยานันต์ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ สำหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้้ของเพียเจต์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1365-1373.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: บุญเติม ฉ่ำเฉื่อย, เคลน บุณยานันต์, และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2562). การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มดนตรีนาฏศิลป์/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 1-12.
อ้างอิง: อานนท์ ชูช่วย, สมพล ศรีผึ้ง, ธิปไตย สุนทร, และเคลน บุณยานันต์. (2562). การพัฒนาชุดการสอนทักษะในด้านการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มดนตรีนาฏศิลป์/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 13-21.
อ้างอิง: สิทธพงษ์ ราชวงศ์, เอกลักษณ์ สมากร, ธิปไตย สุนทร, และเคลน บุณยานันต์. (2562). ผลการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 กลุ่มดนตรีนาฏศิลป์/ศิลปะ/อุตสาหกรรมศิลป์, 90-94.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เคลน บุณยานันต์ และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2, 273-280.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี"ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนรู้ดนตรี"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี "Music Culture of East Asia and South East Asia",วันที่ 21มกราคม 2558 ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อรางวัล: ชนะเลิศระดับประเทศ, การแข่งขัน Guitar Festival, Yamaha Music, Thailand
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The Australian Kodaly Certificate in Music Education - Primary Level 1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.