ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภูมิสิทธิพร  
  Asst. Prof. Dr. ANUCHA PHOOMMISITTIPORN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267074
อีเมล์: dss_psru@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (การศึกษาพิเศษ)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
2 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
3 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
children with hearing impairment: เด็กที่มีความบกพรองทางการได้ยิน, การสอนอักษรเบรลล์, จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กออทิสติก, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ , นักศึกษาพิการ, Disability Support Services: Dss, แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล: Individualized Education Plan: IEP, แผนการสอนเฉพาะบุคคล: Individualizes Implementation Plan: IIP, Thai Sign Language: ภาษามือไทย, Special Education: การศึกษาพิเศษ
 
ความสนใจ
Special Education , Thai Sign Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Changpinit S., Phoommisittiporn A., Jai-ngam S. A Study of Stress, Coping Strategies, and Guidelines on How to Help Graduate Students in Special Education Cope More Effectively. The 14th International Conference on Educational Research: 10 - 12 September 2021, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand.
อ้างอิง: Nakboon P., Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S. (2564). การสอนงาน: ทางออกเพื่อความยั่งยืนสำหรับการมีงานทำของคนพิการ (Job Coach: A Sustainable Solution for Employment of People with Disabilities). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พฤษภาคม-สิงหาคม 2565; 17(2). ...-....
อ้างอิง: Pradujphongpetch J., Lumkum S., Sukpitag K., Phoommisittiporn A., Changpinit S. and Jaingam S. การศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มกราคม-มิถุนายน 2564; 15(1). 223-238.
อ้างอิง: Siricheangpin C., Nakboon P., Phucharoen J., Phoommisittiporn A., Changpinit S. and Jaingam S. สภาพการบริหารงานวิชาการของหน่วยบริการอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มกราคม-มิถุนายน 2564; 15(1). 198-208.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Duangwiset B., Wongwitchayut P., Suonsed W. (2563). การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง อาหารไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. มกราคม-มิถุนายน. 2563; 9(1),114-132.
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Duangwiset B., Suonsed W. (2562). การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. Veridian E-Journal, Silpakorn University. พฤศจิกายน-ธันวาคม. 2562; 12(6),1665-1687.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. (2560).การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. กรกฎาคม-ธันวาคม 2561; 12(2). 367-387
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. (2560).การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสาร: สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561; 12(2),52-60.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B..(2560). การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560; 6(2),95-106.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A. A Study on the Components of Life Skills of Grade 1 Students with Hearing. การศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. สิงหาคม-ธันวาคม 2558. (TCI กลุ่ม1). 9(2-4), 98-110
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A. การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สักทองวารสารสังคมศาสตร์. 2555. 18(1), 23-36 (TCI กลุ่ม2)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Changpinit S., Phoommisittiporn A., Jai-ngam S. A Study of Stress, Coping Strategies, and Guidelines on How to Help Graduate Students in Special Education Cope More Effectively. The 14th International Conference on Educational Research: 10 - 12 September 2021, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ:
ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชื่อหนังสือ:
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.