ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ศรีตองอ่อน  
  Asst. Prof. Dr. Orawan Sritongon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: orawan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
3 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์, ราณี อิสิชัยกุล, กิ่งพร ทองใบ และมนตรี พิริยะกุล. (2560). อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลของการจัดการความรู้และการจัดการผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 6(1).
อ้างอิง: อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ และคณะ. (2561). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย: Creative Schools”, 431 – 436.
อ้างอิง: Hinthao, B, Pairojwoottipong, O and Kaewchanchay, W. (2020). Community Participation on Facebook Development for Banna Muang Community Tourism in Charttrakanrn District Phitsanulok Province, Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 10(1), 66-82.
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ ,อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์ และ กมลรัตน์ บุญอาจ (2564). การศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(1), 169 -185.
อ้างอิง: Thojampa , S et al. (2021).Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients: Case Study. Sys Rev Pharm 2021;12(1):748-752
อ้างอิง: Sahattech, W. et al. (2020). STUDY OF THE PROBLEMS AND THE GUIDELINE FOR PROMOTING THE TOURISM BUSINESS OF BAN GANG WAH –GANG HAI VILLAGE, NAKHON THAI DISTRICT, PHITSANULOK, THAILAND. PJAEE, 17 (8)
อ้างอิง: Sahattecho, W. et al. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok, Thailand. PJAE 18(2).
อ้างอิง: Thojampa, S. et al. (2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patiens. International Journal of Pharmaceutical Research. , Jan - Mar ,Vol. 13(1).
อ้างอิง: Sahattech, W. Orawan Pairodwootthipong .Jirapa Junbua. Jonggol Phetsuk*(2020). STUDY OF THE PROBLEMS AND THE GUIDELINE FOR PROMOTING THE TOURISM BUSINESS OF BAN GANG WAH –GANG HAI VILLAGE, NAKHON THAI DISTRICT, PHITSANULOK, THAILAND. PJAEE, 17 (8)
อ้างอิง: Thojampa ,Sirikanok Klankhajhon, Wuttichai Sahattecho, Orawan Pairojwoottipong, Jirapa Junbua. Sorawit Ngamsutti. (2021).Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients: Case Study. Sys Rev Pharm 2021;12(1):748-752
อ้างอิง: Wuttichai Sahattecho, Jirapa Junbua ,Orawan Pairodwootthipong ,Punsaporn Cruawong , Pattanaphanu Tooltham .(2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management in Tha Pho Community, Phitsanulok, Thailand. PJAE 18(2)
อ้างอิง: SOMSAK THOJAMPA ,SIRIKANOK KLANKHAJHON, WUTTICHAI SAHATTECHO, ORAWAN PAIROJWOOTTIPONG, JIRAPA JUNBUA .(2020). Perception of Stroke Warning Symptoms in At-Risk Patiens. International Journal of Pharmaceutical Research. , Jan - Mar ,Vol. 13(1).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ (2561).ทัศนคติต่อการใช้สามล้อถีบในการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 7, 24 กุมภาพันธ์ 2560. Page: 571-576
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: อาทิตย์ วรรณเกตุ และคณะ,(2561).ความพึงพอใจของผุู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก,เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8,431-436.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.