ชื่อ-นามสกุล
 นายชนิศวรา ชูสนิท  
 Mr. Chanitvara Chusanit
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: chanitvara@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
ระบบโทรศัพท์ IP-PBX, Elastix, Asterisk, VoIP
 
ความสนใจ
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ VoIP , การบริหารจัดการระบบเครือข่าย, Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา เกียรติบัตร การใช้ Google From
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา เกียรติบัตร การใช้ Google Drive
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา เกียรติบัตร การใช้ Zoom Cloud Meeting
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCT – Yeastar Certified Technician
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCT – Yeastar Certified Technician
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCSS – Yeastar Certified Security Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCRS – Yeastar Certified Routing Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCIS – Yeastar Certified Integration Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YSCE – Yeastar Certified Expert
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: YCCA – Yeastar Certified Cloud Associate
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Xorcom CompleteSBC Technical Training
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SANGOMA UNIVERSITY FreePBX Certified Essential
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SANGOMA UNIVERSITY PBXact Certified Essential
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Xorcom CompletePBX Basic Training
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Xorcom Linux Basics and Troubleshooting
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Mikrotik Certfied Network Associate (MTCNA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ELASTIX CERTIFIED ADVISOR (ECA)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.