ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุขสมาน สังโยคะ  
  Assoc. Prof. Dr. Suksaman Sangyoka
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: suksaman@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
2 น.บ. (นิติศาสตร์) สุโขทัยธรรมาธิราช 2548
3 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
4 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการของเสีย
 
ความสนใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, Buddhism
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2555).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, ม.ค. - มิ.ย. 2012 Vol.13 No.1. Page: 34-41
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2555).การใช้กากถั่วลิสงหลังบีบน้ำมันเป็นสารเสริมโปรตีนในคุกกี้. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, ก.ค. - ธ.ค. 2012 Vol.13 No.2. Page: 42-49
อ้างอิง: สุขสมาน สังคโยคะ (2555).Optimum Conditions for the Production of Polyhydroxybutyrate from Cassava Wastewater by the Newly Isolated Cupriavidus sp. KKU38. วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลการจัดอันดับวารสาร SJR (Q3) Sains Malaysiana 41(10)(2012). Page: 1211–1216 ISSN 0126-6039
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2554).ผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำน่าน จ.พิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: 18-31
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2554).ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นต่อการผลิตไฮโดรเจน จากเปลือกกล้วยโดยกลุ่มจุลินทรีย์ชอบร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: 58-71
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2553).การเลี้ยงปลาในกระชังกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 11 มกราคม-ธันวาคม 255. Page: 20 -24
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2561).พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกกับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน กรณีศึกษา: สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งตะวันออก)และเซ็นทรัลปาร์ค (สถานีตำรวจ). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560, 2560. Page: 501-509
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2561).พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกกับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน กรณีศึกษา:สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560, 2560. Page: 771-779
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2561).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้เทคนิคการสอนของโรเบิร์ตกาเย่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560, 2560. Page: 481-490
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2561).การสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2, 2560. Page: 354-360
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2561).ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะของเทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนเรศวรครั้งที่ 2, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, 2560. Page: 361-369
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2556).ประเมินการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงการปิดกั้นการจราจรขณะรถไฟแล่นผ่าน กรณีศึกษา : บริเวณแยกสุเหร่าและแยกธนารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่9, 2556. Page: 80-87
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2556).การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินและน้ำชะขยะบริเวณพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่9, 2556. Page: 28-31
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2556).ทัศนคติของผู้ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพิษณุโลกต่อผลิตภัณฑ์สลากเขียว กรณีศึกษา : เทศบาลนครพิษณุโลก. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่7, 2556. Page: 227-232
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2556).การศึกษาการสะสมของสารพิษประเภทโลหะหนักในปลานิลที่อาศัยอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม และปลานิลที่ซื้อมาจากตลาด. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่7, 2556. Page: 412-417
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2556).การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักของทองแดง นิกเกิล และโคเมียมในตะกอนดินบริเวณสถานีป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่7, 2556. Page: 431-438
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุขสมาน สังคโยคะ (2555).Effect of initial pH on bio-hydrogen production from enzymatic hydrolysate of acid-pretreated sugarcane bagasse by elephant dung. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ MICROBES IN APPLIED RESEARCH - Current Advances and Challenges Malaga, Spain, August 2012, 2555. Page:-
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2553).Simultaneous Sacharification and Fermentation for Hydrogen Production from Cellulosic Fraction of Sugarcane by Anaerobic Mixed Cultures. The 2010 Asian biohydrogen symposium, Nov 15th – 20th 2010. Page: 140-145
อ้างอิง: สุขสมาน สังโยคะ (2553).Effect of pH and food-to-microorganism (F/M) radio on PHB production from fermented cassava starch manufacturing wastewater (FCSW) by Cupriavidus sp.KKU38. Tentative Conference Programs The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnologyg “TSB2010: Biotechnology for Healthy Living” Prince of Songkla University, Trang Campus, Trang Province, Thailand, October 20-22 2010. Page:-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.