ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  
  Asst. Prof. Dr. Tummatinna Seesupan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: tummatinna@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
3 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing, ระเบียบวิธีวจัยทางธุรกิจ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ประสิทธิชัย นรากรณ์ และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2560). อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิสระในการใช้งาน การไหลลื่น ความไว้วางใจระหว่างสมาชิก และความภักดีของลูกค้าที่ใช้เฟซบุ๊ก. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (TCI 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 38, ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561.
อ้างอิง: ประสิทธิชัย นรากรณ์ และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2560). บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์. วารสารวิทยาการจัดการ (TCI 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ รูปแบบรายได้ และผลการดำเนินงานของธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์. วารสารวิชาการ (TCI 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559, 18-32.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2558). ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์การพิทักษ์ป่าไม้ของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, 109-124.
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2558). แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, 125-141.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2557). องค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน ของธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทย. วารสารการจัดการคณะวิทยาการจัดการ (TCI 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557, 65-75.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ (2561).ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไกรกลาง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 412-421
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ.(2561).การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 332-342
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ.(2561).การสื่อสารทางการตลาดและการตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อรูปแบบการตอบสนองของผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 177-185
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดออนไลน์กับความผูกพันของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2017, มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: หลักการตลาด
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.