ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วาสินี มีเครือเอี่ยม  
  Dr. Wasinee Meekrua-iam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: meekrua_iam@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
2 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
3 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.นเรศวร 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
หลักภาษาและภาษาศาสตร์, ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การวิจัยทางภาษาศาสตร์, การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม วิไลศักดิ์ กิ่งคำ และเมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา. 2559. “คำเรียกชื่อโรคในระบบการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์”. รมยสาร ปีที่14 ฉบับที่1: 31-42.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ. 2563. การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 642-650.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ทิศากร ไชยมงคล และวาสินี มีเครือเอี่ยม. 2562. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 87-96.
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ. 2562. การวิเคราะห์การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทย. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 225-231
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ. 2562. การศึกษาการสร้างคำและความหมายของคำสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 318-326.
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ. 2562. การวิเคราะห์นามสกุลคนไทยในตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 408-420.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ. 2561. การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 . บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, วันที่ 23 มีนาคม 2561. หน้า 817-824.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและแจกันไม้ไผ่ของชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.