ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พนัส มัตยะสุวรรณ  
  Dr. Panus Mattayasuwan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 9903
อีเมล์: panus_m@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) Beijing Language and Culture University 2561
2 M.Econ (Major : International Economics and Trake ; China) University Of International Busine Economics 2550
3 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน, Business Management , ธูระกิจระหว่างประเทศ, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีน
 
ความสนใจ
Linguistics, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, Business
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤมล แมลงภู่ นลินาสน์ คล่าคง บุญญรัตน์ จันทร์หอม ศรัญยา แก้วมาก พนัส มัตยะสุวรรณ และ Han Rui (2563). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี พ.ศ.2563, หน้า191.
อ้างอิง: ณัฐวิภา บุญเกิด ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ ธันยธร ธรรมเนียมใหม่ นรินทร์ทิพย์ สุขใจชื่น พนัส มัตยะสุวรรณ และ ธารีรัตน์ สุนิพันธ์(2563). ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี พ.ศ.2563, หน้า183.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พงศธร ศิริไพร พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำกริยาพ้องความหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า499-501.
อ้างอิง: สิริกร เมืองทอง ณัฐสิมา ขันคำนันต๊ะ พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทางของนักศึกษาไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาภาษาจีนเป็นกรณีศึกษา.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า502-505.
อ้างอิง: นฤมล ประทุม จารุวรรณ แจ่มแจ้ง พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคำอุปมาอุปไมยไทยจีน.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า509-511.
อ้างอิง: สิทธิกร อาจหาญ ดาราวดี พร้าโมต พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). ผลการศึกษาการเรียนลำดับขีดของนักเรียนไทยโดยใช้แอปพลิเคชั่น Chinese writer กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า515-521.
อ้างอิง: เอกพล แซ่วื่อ บุษยมาส สุริยา พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนสัตว์ไทย-จีน โดยใช้สัตว์สิบสองนักษัตรเป็นกรณีศึกษา.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า542-546.
อ้างอิง: พิมพ์ชนก แซ่หวื่อ ศศิธร ฉิมกระมล พนัส มัตยะสุวรรณ (2560). ศึกษาสถานการณ์การเรียนรู้คำพ้องรูปในภาษาจีนของนักศึกษาไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นกรณีศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ.2560, หน้า547-549.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พนัส มัตยะสุวรรณ. 2562. ความต้องการใช้ภาษาจีนธุรกิจของบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มรพส(การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอน)
อ้างอิง: ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่น 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 มกราคม 2566
อ้างอิง: ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1 วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ วันที่ 9 มกราคม 2566
อ้างอิง: ผ่านการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13
อ้างอิง: ผ่านการอบรม "พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 10"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ/สถาบัน วันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรณที่21 ในหัวข้อ "การออกแบบและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล" ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครื่องมือวิจัย (Research Tool)และวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย" ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมโครงการ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต" ณ หอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยกิตทวิภาค และได้เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสหกิตศึกษาไทย
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ระหว่างวันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ปราณี พรรณวิเชียรและคณะ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนะรรมจีนสัญจร จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่29 มกราคม พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: "โครงการสัญจรพี่สอนน้อง" โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ชื่อโครงการ: "โครงการก้าวแรกสู่ภาษาจีน" ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: "โครงการสัญจรพี่สอนน้อง" โรงเรียนวัดพันปีและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐาตผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2562
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐาตผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ในเขตตำบลหนองตูม อำเภอกลไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 7-8และ21-22 กุมภาพันธ์พ.ศ.2562
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษ ภาษาจีน1(206111) สำหรับนิสิตปริญญาตรี จำนวน 2 กลุ่ม หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (ประเภทPoster Presentation) ประจำปี2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.