ชื่อ-นามสกุล
 นางวรรณวลี ไตรธรรม  
 Mrs. Wanvalee Trithum
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267119
อีเมล์: wanvlee1974@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2562
2 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนงบประมาณ, การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำวาระการประชุม
 
ความสนใจ
การวางแผนกลยุทธ์, ด้านการเงินและพัสดุ, Microsoft Office, การงบประมาณ, การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เรื่อง "การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" โดยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่มสาขาวิจัยสถาบัน การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที15
อ้างอิง: โครงการ “เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร”
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 6
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ
อ้างอิง: โครงการอบรมระบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร การทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สายสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS
อ้างอิง: โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
อ้างอิง: โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: โครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การฝึกอบรมใช้งานระบบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.