ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
  Asst. Prof. Dr. Thidarat Wutthisrisatienkul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267103
อีเมล์: thidaratw@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Ergonomics, e-Commerce, Digital Marketing
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การเลือกขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียนตามหลักการยศาสตร์โดยใช้สมการพยากรณ์ (Selection ergonomically-sized school desk and chair base on predictive models). Rajabhat Journal Scienes, Humanity and Social Scienes, 18(1). Page: 83-92
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การสร้างแผนที่เสมือนจริงแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกบนสมาร์ทโฟน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14-15 ธันวาคม 2560. Page: 195-212
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การพัฒนาระบบคลังข้อมูลมะม่วงขายส่งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเบส กรณีศึกษาตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560, 14-15 ธันวาคม 2560. Page: 230-239
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2555).การเลือกหุ้นธนาคารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์กรอบข้อมูล (Bank Stock Selection Using DEA). การประชุมวิชาการ IE Network Conference 2012, 2555. Page:-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้"
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.