ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
  Asst. Prof. Dr. Thidarat Wutthisrisatienkul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267103
อีเมล์: thidaratw@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Ergonomics, e-Commerce, Digital Marketing
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การเลือกขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียนตามหลักการยศาสตร์โดยใช้สมการพยากรณ์ (Selection ergonomically-sized school desk and chair base on predictive models). Rajabhat Journal Scienes, Humanity and Social Scienes, 18(1). Page: 83-92
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Sanyapoch, D., Masoot, M., & Wutthisrisatienkul, T. (2022). The Efficient Cost Management and Return on Investment from Cricket Production: Smart Board Boxes Used by Community Enterprise of Cricket Breeders at Nong Phra Sub-district, Wang Thong District, Phitsanulok Province. Journal of Administration and Social Science Review, 5(2), 103-112.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Sanyapoch, D., Masoot, M., & Wutthisrisatienkul, T. (2022). The Efficient Cost Management and Return on Investment from Cricket Production: Smart Board Boxes Used by Community Enterprise of Cricket Breeders at Nong Phra Sub-district, Wang Thong District, Phitsanulok Province. Journal of Administration and Social Science Review, 5(2), 103-112.
อ้างอิง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส่งคราม
อ้างอิง: http://ird.sut.ac.th/ranc2016/conference/ หน้า 136
อ้างอิง: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2559 Vol. 10 Special Issue 2016
อ้างอิง: Wutthisrisatienkul, T., & Puttapanom, S. (2017). SELECTION ERGONOMICALLY-SIZED SCHOOL FURNITURE BASE ON PREDICTIVE MODELS. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 18(1), 83-92.
อ้างอิง: Thidarat Wutthisrisatienkul & Sutanit Puttapanom. (2019). School furniture ergonomic assessment via simplified measurements and regression models. Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (1), 89-95.
อ้างอิง: ณัฐกรณ์ เคลือบแก้ว ธนาธิป ลี้ชัยมงคล ภากร ประวัณโต ธันยากร อินสอาด ผณินทร เสือแพร และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021. 10(1), หน้า 426-433.
อ้างอิง: ศุภณัช กลิ้งเพชร ศตวรรษ สุขประเสริฐ ถิรายุ สนั่มนาม พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาระบบสัญญาณกันขโมยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021. 10(1), หน้า 1512-1519.
อ้างอิง: ณัฐกรณ์ เคลือบแก้ว ธนาธิป ลี้ชัยมงคล ภากร ประวัณโต ธันยากร อินสอาด ผณินทร เสือแพร และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021. 10(1), หน้า 426-433.
อ้างอิง: พิมพ์พิไล สีโอ นวลชนก เจริญวัน สุธิดา วงค์ยิ้มใย ธิติ รักศกดิ์สยาม และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์. 7(1), หน้า 343-349.
อ้างอิง: พรธิภา หลีน้อย อรนาฎ คนกล้าว พิจิตรา เรียนหมี ณํบวรรณ สุวรรณโชติ และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์. 7(1), หน้า 350-356.
อ้างอิง: พรธิภา หลีน้อย อรนาฎ คนกล้าว พิจิตรา เรียนหมี ณํบวรรณ สุวรรณโชติ และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์. 7(1), หน้า 350-356.
อ้างอิง: พิมพ์พิไล สีโอ นวลชนก เจริญวัน สุธิดา วงค์ยิ้มใย ธิติ รักศกดิ์สยาม และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง. รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์. 7(1), หน้า 343-349.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การสร้างแผนที่เสมือนจริงแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกบนสมาร์ทโฟน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14-15 ธันวาคม 2560. Page: 195-212
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2561).การพัฒนาระบบคลังข้อมูลมะม่วงขายส่งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเบส กรณีศึกษาตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560, 14-15 ธันวาคม 2560. Page: 230-239
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล (2555).การเลือกหุ้นธนาคารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์กรอบข้อมูล (Bank Stock Selection Using DEA). การประชุมวิชาการ IE Network Conference 2012, 2555. Page:-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: การสร้างแผนที่เสมือนจริงแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกบนสมาร์ทโฟน
อ้างอิง: จิดาภา ราชพรมมา, ณัญญาภรณ์ เอมพิณ, หนึ่งฤทัย โสไธงสง และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2560). การพัฒนาระบบคลังข้อมูลมะม่วงขายส่งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเบส กรณีศึกษาตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560. มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 43.
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2562). การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”, หน้า 112.
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล, ปรีชาพล บุญส่ง และผณินทร เสือแพร. (2562). การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”. มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก.
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล, ปรีชาพล บุญส่ง และผณินทร เสือแพร. (2562). การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”. มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้"
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.