ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์  
  Asst. Prof. Dr. Taradporn Naksawat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: taradporn@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Sc.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว) การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2546
2 ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539
3 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531
 
ความเชี่ยวชาญ
French, Culture, Thai Dancing, Social Dance
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว โดยการใช้วิดีทัศน์ช่วยสอนสำหรับพนักงานภัตตาคารและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 8 ฉบับที่ 15-16 มกราคม-ธันวาคม 2555 หน้า 82-89
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรื่องความรู้ทั่วไปในภัตตาคารสำหรับ พนักงานภัตตาคารและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 หน้า 8-15
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2549-2550 วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม - มิถุนายน 2552 หน้า 43-49
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การสร้างและประเมินผลชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วีดีโอช่วยสอน สำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 111 - 126 ออกเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2551
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว โดยการใช้วีดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2550
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว โดยการใช้วีดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารการวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549 หน้า 156-169
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว โดยการใช้วีดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - ธันวาคม 2549 หน้า 20-31
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรื่อง ตำรับขนมหวานไทยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับ บุคลากรในธุรกิจบริการท่องเที่ยวของ จ.พิษณุโลก. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย พ.ศ.2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงครามจากท้องถิ่นสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้ VCD ช่วยสอนสำหรับพนักงานภัตตาคารและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”, 79.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 12 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสแก่กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่พนักงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่พนักงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่พนักงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่พนักงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแก่พนักงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: พิจารณาและประเมินบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย พ.ศ.2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงครามจากท้องถิ่นสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ของ อาจารย์ ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.