ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัตร์ คล้ายแท้  
  Asst. Prof. Dr. Thanawat Klaytae
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kthanawat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Physics/Material Sciences, Electroceramics, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing
 
ความสนใจ
Ferroelectric ceramics, Ceramics processing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Influence of BLT content on phase structure and electrical properties of (1-x)BT-xBLT ceramic
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Phase Transition and Electrical Properties of Ba0.8Sr0.2TiO3: Comparison of Different Preparation Techniques
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกทักษะการเรียนรู้ฟิสิกส์ โดยการเรียนรุ้จากปฏิบัติการ รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การอบรมปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รร.อุตรดิตถ์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.