ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัตร์ คล้ายแท้  
  Asst. Prof. Dr. Thanawat Klaytae
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kthanawat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Physics/Material Sciences, Electroceramics, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing
 
ความสนใจ
Ferroelectric ceramics, Ceramics processing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Thanawat K., Naratip V. and Rattiphorn S. (2023) Preparation of BST Powders and Ceramics via a Hybrid Method. Integrated Ferroelectrics, 238(1), 224-237. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584587.2023.2234571?fbclid=IwAR2exEgHFscUCj8oNcQoTe620rZEE-7JxAlhC7pp-3iU2Cuy0mgeMXk5xH4&scroll=top&needAccess=true
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Navavan Thongmee, Thanawat Klaytae, Naratip Vittayakorn, Theerachai Bongkarn & Rattiphorn Sumang. (2022). Synthesis and Characterization of KNN Modified BNT-ST Ceramics for Energy Storage Applications. INTEGRATED FERROELECTRICS, 223, 235-245.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Navavan THONGMEE, Rattiphon SUMANG, Soodkhet POJPRAPAI and Thanawat KLAYTAE. (2018). Influence of BLT content on phase structure and electrical properties of (1-x)BT-xBLT ceramic. Journal of Metals, Materials and Minerals, 28(1), 109-115.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Thanawat Klaytae, Krit Sutjarittangtham, Theerapol Thurakitseree and Wilaiwan Leenakul. Phase transition and electrical properties of Ba0.8Sr0.2TiO3: comparison of different preparation technique. Applied Mechanics and Materials. 2017, 866, 287-290.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: รัชนู กัดมั่น ธนวัตร์ คล้ายแท้ และอรรถพล อ่ำทอง. (2566). ทอร์กเสียดทานในชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) (712-717). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ทนงศักดิ์ โนไชยา นิศารัตน์ จันทร์คุ้ม วัชรพงษ์ วงค์เขียว อรรถกร ทองทา ปาณิสรา ดีเสือ พลิศภัสร์ คำฟู และ ธนวัตร์ คล้ายแท้. (2565). สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของ มอร์ต้าร์ที่ผสมแกนกัญชงเหลือทิ้งทางการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (น.125-132). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) https://www.smartmat-2020.com/ Navavan Thongmee, Thanawat Klaytae, Naratip Vittayakorn, Theerachai Bongkarn, Rattiphorn Sumang (หลักฐานเอกสารแนบหน้า 483)
อ้างอิง: ทนงศักดิ์ โนไชยา, นิศารัตน์ จันทร์คุ้ม, วัชรพงษ์ วงค์เขียว, อรรถกร ทองทา, ปาณิสรา ดีเสือ, พลิศภัสร์ คำฟู และธนวัตร์ คล้ายแท้. สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของมอร์ต้าร์ที่ผสมแกนกัญชงเหลือทิ้งทางการเกษตร, การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7, 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Trainin ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer “การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม”
อ้างอิง: โครงการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับสายวิชาการ) หัวข้อ "การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ"
อ้างอิง: เสวนาวิชาการ "จัดการเรียนการสอนอย่างไร ในวันที่เด็กไทยไม่เหมือนเดิม (ระดับอุดมศึกษา)"
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร : การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: Chula lunch talk: AI Series ในหัวข้อ ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)-Learning Innovation Center, Chulalongkorn University
อ้างอิง: Chula lunch talk: AI Series ในหัวข้อ Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร? (ฉบับฟังง่าย)-Learning Innovation Center, Chulalongkorn University
อ้างอิง: การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ PRE-TALENT MOBILITY ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อ “ การเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบงานวิจัย (Impact Pathway) ”
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์และชีววิทยา สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนจ่านกร้อง (วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ชื่อโครงการ: โครงการห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตากพิทยาคม (วันที่ 11 มิถุนายน 2566)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกทักษะการเรียนรู้ฟิสิกส์ โดยการเรียนรุ้จากปฏิบัติการ รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การอบรมปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รร.อุตรดิตถ์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.