ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร  
 Mrs. Chatkaew Budnamphet
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: chatkaew_b@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
2 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
French , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 
ความสนใจ
การโรงแรม/การท่องเที่ยว, Linguistics, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร (2561).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learning. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ท้องถิ่นภิวัตน์" ครั้งที่ 2, 2560. Page:-
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร.(2560).รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ท้องถิ่นวิวัฒน์ ครั้งที่ 2 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learning. นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 78-83.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การสร้างกระบวนการจัดความรู้มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน (หัวหน้าชุดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม) โคงการย่อย : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง "วัดโบสถ์เมืองน่าอยู่" โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้าโครงการย่อย อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล นักวิจัยร่วม อาจารย์โชติกา เศรษฐธัญการ อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น อาจาย์อธิษฐาน งามกิจวัตรและอาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ)
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา รหัส 47- รหัส 50 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2550 (นางสาวฉัตรแก้ว ทองสุก /รศ.ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ /ผศ.นิศา สุวรรณประเทศ / ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน / นางสาวน้ำเพชร อยู่โต / นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ / นางสาวสุธัญญา ปานทอง / นางสาวกนกเนตร เมืองขวัญใจ / นางสาวพัณณ์ชิตา มีบุญ / นายยศจรัส ดือขุนทด / นายพนัส มัตยะสุวรรณ / นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์ /นางสาวสุนิสา สุทธิรักษ์)
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง และบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ( 11 มกราคม 2565 โครงการงบยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: อบรมภาษาฝรั่งเศสมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: อบรมภาษาฝรั่งเศสมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับรถรางรอบเมืองพิษณุโลกเป็น 5 ภาษาอาเซียน (อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร / ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ / ดร.ทวีศักด์ ขันยศ / ดร.สุชาดา เจียพงษ์ / อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก / อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา / อาจารย์รัตนาวดี ป
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: เกียรติบัตรต้นแบบภูมิไทย นิยมไทย ด้านการแต่งกาย จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Global Standard 6 (Level 1) (19 มกราคม 2565)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คะแนนสอบ TOEIC (670 คะแนน) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" ประกาศนียบัตรมีผล 14 ธันวาคม 2561-14 ธันวาคม 2564
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.