ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา พร้าโมต  
 Asst. Prof. On-Uma Pramote
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: onbee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Image Engineering , Data Engineering , Python Programming
 
ความสนใจ
Image Processing , Data Science , Artificial Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Sasin Tiendee, Kewalin Khamnipat, On-Uma Pramote. (2022). A Classification of Crown Flower using Feature Extraction and Machine Learning.Journal of Information Science and Technology (JIST). pp 1- 10, Vol. 12 No. 2 (2022)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อรอุมา พร้าโมต และ จรรยา อันดับ. (2564). การวิเคราะห์ระดับความสุกของกล้วยจากภาพถ่ายด้วยโมเดลสีอาร์จีบีและการเรียนรู้แบบมีผู้สอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรท.สุวรรณภูมิ, Vol 5 No พิเศษ (2564), 34-43.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรอุมา พร้าโมต (2561).การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพ.. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560. Page: 57-69
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฏฐากร สำลีปั้น และอรอุมา พร้าโมต. (2565). การออกแบบและพัฒนาระบบจองโต๊ะจีน กรณีศึกษาร้านทอมดี้แดนซ์. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (หน้า 183-191), 11-12 กุมภาพันธ์ 2022. พระนครศรีอยุธยา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
อ้างอิง: เกวลิน ขำนิพัฒน์ และอรอุมา พร้าโมต. (2565). โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันสำหรับการจำแหน่งภาพดอกรัก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสเทศ ครั้งที่ 18 (NCCIT2022)(หน้า 19-24), 19-20 พฤษภาคม 2022 พระนครศรีอยุธยา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กฤษฎา กาเลี่ยน และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 172-176), 20 สิงหาคม 2564. นครราชสีมา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา.
อ้างอิง: สุภาพร นุภาพ และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จำตัวอักษรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการฝึกเขียนพยัญชนะไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หน้า 641-649), 8-9 กรกฎาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม.
อ้างอิง: วัชรินทร์ เกิดแก้ว และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การพัฒนาไลน์บอทเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจำชั้น. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 (หน้า 2320-2327),25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหา
อ้างอิง: ธันรดา บุญรอด และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การพัฒนาระบบจองห้องพักรีสอร์ทออนไลน์ กรณีศึกษา เดอะฮอซเขาค้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (หน้า 737-745), 22 กุมภาพันธ์ 2564. กำแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อัมรินทร์ อินทร์ทิพย์ วิรัช งอกงาม และอรอุมา พร้าโมต. (2563). การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ วิ่งทะลุวงกต. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 (หน้า 1899-1905),14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร.
อ้างอิง: ชลธิชา พินิจ และอรอุมา พร้าโมต. (2563). การวิเคราะห์คุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่จากภาพถ่าย ด้วยคุณลักษณะสี. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 (หน้า 211-217),14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: อรอุมา พร้าโมต และ จรรยา อันดับ. (๒๕๖๔). การวิเคราะห์ระดับความสุกของกล้วยจากภาพถ่ายด้วยโมเดลสีอาร์จีบีและการเรียนรู้แบบมีผู้สอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรท.สุวรรณภูมิ, Vol 5 No พิเศษ (๒๕๖๔), ๓๔-๔๓.
อ้างอิง: กฤษฎา กาเลี่ยน และ อรอุมา พร้าโมต (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 172-176
อ้างอิง: สุภาพร นุภาพ และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จำตัวอักษรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อการฝึกเขียนพยัญชนะไทย. รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม หน้า 641-649.
อ้างอิง: ธัญรดา บุญรอด และ อรอุมา พร้าโมต. (2564). การพัฒนาระบบจองห้องพักรีสอร์ทออนไลน์ กรณีศึกษา เดอะฮอซเขาค้อ. รายงานสือบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1. 22 กุมภาพันธ์ 2564. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร หน้า 736-745
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance (Online) จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
อ้างอิง: การใช้ AI Classification และ Detection ในงานอุตสาหกรรมด้วย CiRA CORE (Online) จัดโดยศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ้างอิง: ปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร Machine Learning ด้วย Teachable Machine (Online) จัดโดย CDG Code Their Dreams
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: AI การประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาพถ่ายทางอากาศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมผู้ฝึกสอยกีฬาอีสปอร์ต จัดโดยสมาคมดีอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 6-9 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
อ้างอิง: การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นต้น ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE 2 -3 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (METAVERSE) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ ROBLOX ขั้น Advance 4 - 5 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (METAVERSE) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ ROBLOX ขั้นพื้นฐาน 2 - 3 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things (IOT) ในชีวิตประจำวัน 14-18 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
อ้างอิง: Data Science for Tourism: Architecture and Data Science Platform 18 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ (ออนไลน์)
อ้างอิง: การจำแนกข้อมูลด้วย Python เบื้องต้น (Introduction to Data Classification with Python) 14 กันยายน 2565 Learn AI (ออนไลน์)
อ้างอิง: Introduction to Data Engineering 14-16 ตุลาคม โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (online)
อ้างอิง: Metaverse Technology and Applications วันที่ 24 กันยายน -22 ตุลาคม 2565 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 25-29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
อ้างอิง: การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
อ้างอิง: Deep Learning for Image and Video Analytics with Google Co-Lab วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft (Power BI) 10-11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสร้าง LineBot เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 16 - 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Data Acquisition and Visual-Analytics 26-27 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
อ้างอิง: Data Science Pathway 31 มีนาคม 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
อ้างอิง: Intro to Data Analytics and Big Data 31 มกราคม 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล 7 กรกฏาคม 2561 สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาพดิจิทัล 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Learning Data Science Ecosystem and Data Mining with RapidMiner Studio 7-9 สิงหาคม 2560 ม.มหิดล (Datalent)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม การพัฒนาระบบการขายและการจัดส่งสินค้าออนไลน์ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม การพัฒนาระบบการขายและการจัดส่งสินค้าออนไลน์ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการ Learning materials ถ้าครูอยากเฟี้ยวต้องเลี้ยวมาเรียนรู้ ในหัวข้อ การใช้สื่อ Gather Town ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Application Google Meet และ live ผ่าน Facebook
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ NECTEC-ACE 2021 Webinar หัวข้อ AI for Thai จากภาคการศึกษาสู่อุตสาหกรรม วันที่ 14 ธันวาคม 64 เวลา 11.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยเนคเทค
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 10 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 9 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.