ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อรอุมา พร้าโมต  
 Miss On-Uma Pramote
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: onbee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Image Engineering , Data Engineering , Python Programming
 
ความสนใจ
Image Processing , Data Science , Artificial Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อรอุมา พร้าโมต และ จรรยา อันดับ. (2564). การวิเคราะห์ระดับความสุกของกล้วยจากภาพถ่ายด้วยโมเดลสีอาร์จีบีและการเรียนรู้แบบมีผู้สอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรท.สุวรรณภูมิ, Vol 5 No พิเศษ (2564), 34-43.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรอุมา พร้าโมต (2561).การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพ.. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560. Page: 57-69
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กฤษฎา กาเลี่ยน และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (หน้า 172-176). นครราชสีมา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา.
อ้างอิง: สุภาพร นุภาพ และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จำตัวอักษรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการฝึกเขียนพยัญชนะไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หน้า 641-649). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม.
อ้างอิง: วัชรินทร์ เกิดแก้ว และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การพัฒนาไลน์บอทเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจำชั้น. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 (หน้า 2320-2327). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหา
อ้างอิง: ธันรดา บุญรอด และอรอุมา พร้าโมต. (2564). การพัฒนาระบบจองห้องพักรีสอร์ทออนไลน์ กรณีศึกษา เดอะฮอซเขาค้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (หน้า 737-745). กำแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อัมรินทร์ อินทร์ทิพย์ วิรัช งอกงาม และอรอุมา พร้าโมต. (2563). การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ วิ่งทะลุวงกต. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 (หน้า 1899-1905). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร.
อ้างอิง: ชลธิชา พินิจ และอรอุมา พร้าโมต. (2563). การวิเคราะห์คุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่จากภาพถ่าย ด้วยคุณลักษณะสี. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 (หน้า 211-217). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 25-29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
อ้างอิง: การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft (Power BI) 10-11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสร้าง LineBot เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 16 - 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Data Acquisition and Visual-Analytics 26-27 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
อ้างอิง: Data Science Pathway 31 มีนาคม 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
อ้างอิง: Intro to Data Analytics and Big Data 31 มกราคม 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล 7 กรกฏาคม 2561 สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาพดิจิทัล 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Learning Data Science Ecosystem and Data Mining with RapidMiner Studio 7-9 สิงหาคม 2560 ม.มหิดล (Datalent)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 9 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.