ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  
 Mrs. Phantida Limsripraphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phuntida_nk@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Web Application Development, Information system development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, พีรพล คำพันธ์, นันทพร สระทองปาน และชิตณรงค์ เพ็งแตง. (2562). อัลกอริทึมสำหรับกำรคัดแยกมะม่วงด้วยการประมวลผลภาพและนาอีฟเบย์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 112-125.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พีรพล คำพันธ์, อรณิช ปีแหล่, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์. (2561). การรู้จำรูปพระพุทธรูปด้วยเอสไอเอฟทีและเอสวีที. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 94 – 101.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี (2563). การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, พิษณุโลก, 656-665.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และชิตณรงค์ เพ็งแตง (2561). การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 433-439.
อ้างอิง: อรณิช ปีแหล่, นันทพร สระทองปาน, จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ (2561). การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs, รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 399-407.
อ้างอิง: อมรรัตน์ ผลนา, พีรพล คำพันธ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ และจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด. (2561). อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 419 – 424.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นันทพร สระทองปาน, ธัญญาภรณ์ มูลอนันต์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์. (2560). เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อคัดแยกสายไทยด้วย BRISK. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 109 – 113.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, “การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาโครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”. (2014).
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, “การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินในลักษณะโรงเรือนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่การเกษตรแบบยั่งยืน”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”, (2014).
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Thaweesak Tanaram, Wachira Liceprapan, Phantida Limceprapan, Nuttee Thungsuk,Areckarnkit Chaithanakul , “Development of Electrical Generation System for Small Scale Pig Farm in Thailand Rural Area”, The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment (in Osaka Japan), (2012).
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Agile & Scrum 101" : โดย บริษัท True Corporation
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) : โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining : โดย บริษัท Data Cube
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยา : โดยบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) : โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LabVIEW Embedded for Raspberry Pi : โดย บจก. คิวเวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการแบบมืออาชีพ หน่วยงานที่รับบริการ : ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ฝึกอบรมอบรบการเขียนโปรแกรมภาษา python เบื้องต้น และ microPython บนบอร์ด KidBright (ESP32) ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้รับบริการ : บุคคลากรด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเทศบาลพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ฝึกอบรมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ในหัวข้อ "การเขียนโปรแกรมภาษา Python" รุ่นที่ 3 และ 4, ผู้รับบริการ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง สอวน. จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.