ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  
 Mrs. Phantida Limsripraphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phuntida_nk@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Web Application Development, Information system development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, พีรพล คำพันธ์, นันทพร สระทองปาน และชิตณรงค์ เพ็งแตง. (2562). อัลกอริทึมสำหรับกำรคัดแยกมะม่วงด้วยการประมวลผลภาพและนาอีฟเบย์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 112-125.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พีรพล คำพันธ์, อรณิช ปีแหล่, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์. (2561). การรู้จำรูปพระพุทธรูปด้วยเอสไอเอฟทีและเอสวีที. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 94 – 101.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี (2563). การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, พิษณุโลก, 656-665.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และชิตณรงค์ เพ็งแตง (2561). การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 433-439.
อ้างอิง: อรณิช ปีแหล่, นันทพร สระทองปาน, จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ (2561). การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs, รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 399-407.
อ้างอิง: อมรรัตน์ ผลนา, พีรพล คำพันธ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ และจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด. (2561). อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 419 – 424.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นันทพร สระทองปาน, ธัญญาภรณ์ มูลอนันต์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์. (2560). เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อคัดแยกสายไทยด้วย BRISK. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 109 – 113.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, “การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาโครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”. (2014).
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, “การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินในลักษณะโรงเรือนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่การเกษตรแบบยั่งยืน”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”, (2014).
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Thaweesak Tanaram, Wachira Liceprapan, Phantida Limceprapan, Nuttee Thungsuk,Areckarnkit Chaithanakul , “Development of Electrical Generation System for Small Scale Pig Farm in Thailand Rural Area”, The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment (in Osaka Japan), (2012).
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, เมธานันท์ เนียมเปี่ยม, และตะวัน เสริมสุข. (2565). การพัฒนาระบบสั่งการเคลื่อนที่รถเข็นไฟฟ้าผู้สูงอายุด้วยเสียง บนระบบสมองกลฝังตัวต้นทุนต่ำ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565. ชลบุบรี, หน้า 668
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์, นรเศษฐ์ ธนธัญกุล, ชัยรัตน์ เพิ่มพล และและศราวุฒิ จันทร์จอม. (2565). ห้องประชุมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID และ IoT. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565. ชลบุบรี, หน้า 2276
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: 9thWalailak Research National Conference ,
อ้างอิง: นันทพร สระทองปาน, ธัญญาภรณ์ มูลอนันต์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์.(2017). เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อคัดแยกสายไทยด้วย BRISK. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. (20 - 21 กรกฎาคม 2560).
อ้างอิง: อรณิช ปีแหล่, นันทพร สระทองปาน, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์.(201ค). การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้NOSTRA Map APIs. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10. (28 มีนาคม 2561).
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์, นนธวัช เทียมนาก และศศิธร ถาวรศักดิ์.(2018). การคัดแยกบรรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning). นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10. (28 มีนาคม 2561).
อ้างอิง: นันทพร สระทองปาน, อรณิช ปีแหล่, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์.(2018). อัลกอริทึมเพื่อการคัดแยกลายไทยด้วย Convolutional Neural Network. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10. (28 มีนาคม 2561).
อ้างอิง: อมรรัตน์ ผลนา, พีรพล คำพันธ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ และจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด.(2018). อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. (23 มีนาคม 2561).
อ้างอิง: อมรรัตน์ ผลนา, พีรพล คำพันธ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ และจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด.(2018). อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. (23 มีนาคม 2561).
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่จ.พิษณุโลก และจ.สุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส.#2
อ้างอิง: หลักสูตร "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2"
อ้างอิง: สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Didital Transformation สร้างแนวคิดผู้ประกอบการใหม่
อ้างอิง: หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 7"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Agile & Scrum 101" : โดย บริษัท True Corporation
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) : โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining : โดย บริษัท Data Cube
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยา : โดยบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) : โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LabVIEW Embedded for Raspberry Pi : โดย บจก. คิวเวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการแบบมืออาชีพ หน่วยงานที่รับบริการ : ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ฝึกอบรมอบรบการเขียนโปรแกรมภาษา python เบื้องต้น และ microPython บนบอร์ด KidBright (ESP32) ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้รับบริการ : บุคคลากรด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเทศบาลพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ฝึกอบรมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ในหัวข้อ "การเขียนโปรแกรมภาษา Python" รุ่นที่ 3 และ 4, ผู้รับบริการ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง สอวน. จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส.#2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตร "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการอบรม หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 7"
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.