ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กมลชนก สิทธิโชคสถิต  
 Miss Kamonchanok Sitthichokstit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: kamonchanok93@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 อ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหลานโจว 2564
2 ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
 
ความเชี่ยวชาญ
Chinese, teaching chinese
 
ความสนใจ
Chinese Language,Chinese Philology,China
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กมลชนก สิทธิโชคสถิต (2565). การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565. หน้า 2142-2153
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กมลชนก สิทธิโชคสถิต (2565). การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565. หน้า 2142-2153
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ วันที่
อ้างอิง: อบรม PLOs
อ้างอิง: อบรม CLOs
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ
อ้างอิง: อบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: งานเขียนตำรา ผลงานวิชาการ และการทำวิจัยทางภาษา เพื่อพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
อ้างอิง: การบรรยายในหัวข้อ เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ - บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย65
อ้างอิง: การประชุมการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย” ครั้งที่ 3
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยครูเทียนจินปี 2022
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.