ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง  
 Mr. Chitnarong Phengtaeng
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chitnarong_p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
Internet of Things (IoT), Software Engineering, Automation
 
ความสนใจ
Hardware , Software , Gadget
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, พีรพล คำพันธ์, นันทพร สระทองปาน และชิตณรงค์ เพ็งแตง. (2562). อัลกอริทึมสำหรับกำรคัดแยกมะม่วงด้วยการประมวลผลภาพและนาอีฟเบย์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 112-125
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิรายุ วงค์โท, จักรกฤษ ก้อนกลีบ, ชิตณรงค์ เพ็งแตง และวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์. (2563). การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563. พิษณุโลก, 203-211.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ์, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และชิตณรงค์ เพ็งแตง. (2561). การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก, 433-439.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งที่ 9
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชื่อการประดิษฐ์ "อุปกรณ์และระบบตรวจจับการทำงานของเกลียวท่อลำเลียงข้าวของรถเกี่ยวนวดข้าว" ประเภทสิทธิบัตร "อนุสิทธิบัตร" เลขที่คำขอ : 2103001658 เลขที่สิทธิบัตร 20781 วันที่ออกสิทธิบัตร 19/01/2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชื่อการประดิษฐ์ "อุปกรณ์แจ้งเตือนการขัดข้องของระบบลำเลียงข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว" ประเภทสิทธิบัตร "อนุสิทธิบัตร" เลขที่คำขอ : 2103001658 เลขที่สิทธิบัตร 19590 วันที่ออกสิทธิบัตร08/04/2565
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.