ชื่อ-นามสกุล
 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล  
 Acting 2, LT. Awirut Wikitkankoson
ตำแหน่ง: บุคลากร ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: awirut.w@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
2 บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารงานบุคคล, เศรษฐศาสตร์
 
ความสนใจ
เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยาการ โดยมีผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย ฯ จาก ม.มหิดลเป็นวิทยากร
อ้างอิง: โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกสนปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ วิทยากรโดย : ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เริ่ม 08.00 - 17.00
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด่าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวังแก้ว ห้องกอบแก้ว ชัน 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.