ชื่อ-นามสกุล
 นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก  
 Mr. Ratthawiphak Uthongmak
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200 ต่อ 9403
อีเมล์: ratthawipak.u@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, LINE Developer
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Graphic User Interface (GUI) and Graphic Information System (GIS), งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฺBIG DATA
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศ Korat Smart City Hackathon 2018
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม กิจกรรม Show and Share สิ่งประดิศฐ์สมองกลฝังตัว
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016: Core Presentation Design and Delivery Skills
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-881: MOS: Microsoft Office Word 2010
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.