ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา  
 Miss Chompoonut NarintrangkulNaAyudhaya
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267103
อีเมล์: chompoonut.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
Modern Trade Management, Retail Business Management, Marketing, Franchise Business, Online Marketing, SMEs, Logistic Management
 
ความสนใจ
Internet of Things, Ethics Business, Modern Trade, Digital Marketing, Philosophy, e-Commerce/Social Commerce/mobile Commerce
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: เป็นผู้วิจัยร่วม
อ้างอิง:
อ้างอิง: Chompoonut (2019). Consumer’s behavior on “HALAL” Food in Phitsanulok. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 86-102.
อ้างอิง: Chompoonut (2019). Behavior and Marketing Mix Factors Affecting a Decision Making on Purchasing Brownie Riceberry Almonds of Consumers in Phitsanulok. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University.
อ้างอิง: Kotler, Philip.(2000). Marketing Management. (10thed). New Jersey:Prentice-Hall,Inc. White, Connie M. (2012). Social media, crisis communication, and emergency management. Boca Raton, FL: Taylor &Francic Group We Are Social. (2019). สถิติดิจิทัลล่าสุดจาก We Are Social ประจำเดือนเมษายน 2019. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2562. จาก https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-stat-2019-we-are-social/ กัลยา วานิชย์บัญชา. (2547). หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 7 : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ทุนสนับสนุนวิจัยเรื่อง "การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ด้านการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก" จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ทุนสนับสนุนวิจัยเรื่อง "การทดสอบตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว "ไรซ์เบอร์รี่บราวนี่อบกรอบผสมอัลมอนด์” จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Coaching skill workshop for entrepreneurship.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตรนักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (นกรภ.) รุ่นที่ 1
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561 ในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ "ไม้กวาดทางมะพร้าว" ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการสินค้า การเลือกสินค้าเข้าร้าน แนวทางการสั่งซื้อสินค้า การจัดตกแต่งร้าน การจัดเรียงสินค้า สต็อกสินค้า และแผนผังร้านค้า" โครงการอบรมและเชื่อมโยงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่ความยั่งยืน ภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย โมเดลธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ Business Model Canvas ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (UBI PSRU)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นตามโครงการ OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดตาก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การบริหารจัดการตลาดประชารัฐให้กับ CMO จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การส่งเสริมการตลาดประชารัฐให้กับกลุ่มตลาดประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาสินค้าในตลาดประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ทีมที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ภายใต้โครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: ที่ปรึกษาทีม "RB-Sensor อุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติของระบบสานพานรถเกี่ยวข้าว" แข่งขัน Pitching เข้ารอบเป็น 1 ใน 150 ทีม ภายใต้ โครงการ Startup Thailand League 2019 จากหน่วยงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร : หลักสูตรนักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (นกรภ.) รุ่นที่ 1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.