ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อัญติมา กิจศรีนภดล  
 Miss Altima Gidsrinopdon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: altima.g@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อัญติมา กิจศรีนภดล, เริงฤทธิ์ ทองอยู่, สุดาวรรณ สันหมอยา และสุภาณี คลังฤทธิ์. (2565). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยe -learning ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(3): 1-11.
อ้างอิง: อัญติมา กิจศรีนภดล, ณัชชา ปัญญากรชยะกูร, เริงฤทธิ์ ทองอยู่, และพรพิมล ชัยสา. (2565). การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารกองการพยาบาล. 49(1). 205-219.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เริงฤทธิ์ ทองอยู่, สุดาวรรณ สันหมอยา, และ อัญติมา กิจศรีนภดล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ. 27(1), 113 – 126.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัญติมา กิจศรีนภดล, ประทุม สร้อยวงค์, และพิกุล พรพิบูลย์. (2562). การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการอาการในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 11(1). 98-110.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Kaiwikaikosol, A., Tiyawisutsri, C., Kaewsasri, A., Gidsrinopdon, A., Pramthaisong, S., (2558). บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช. Journal of Nursing and Health Science, 8(3), 1-10.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาลสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ณ โรงแรมวังจันทร์ จ.พิษณุโลก)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ณ โรงแรมวังจันทร์ จ.พิษณุโลก)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3 (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านระบบ Zoom Meeting)
อ้างอิง: การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#3 (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ผ่านระบบ Zoom Meeting)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมศาสตร์การสอนสมัยใหม่" (คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการยกระดับผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ
อ้างอิง: โครงการอบรมการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์เสมือนจริง สำหรับผู้สอนด้านการศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข (SBL) (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
อ้างอิง: “พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการกราพยาบาลและรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10” (วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 รูปแบบ online)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ FERCIT และเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง "แนวทางการพิจารณาการวิจัยกัญชาในคนหลังเปิดกัญชาเสรี" และการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (online ระบบ zoom)
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ประเมิน AUN-QA (ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 27 ต.ค. 65)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการยกระดับการบริหารองค์กรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ “การออกแบบการสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบผสมผสานในมิติใหม่ทางการศึกษา”
อ้างอิง: โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ “การพัฒนาเครื่องมือตามกรอบแนวคิด Outcome-Based Education ”
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบบริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา “การพัฒนาระบบบริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา”
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์การ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภายนอก”
อ้างอิง: โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง Development of Critical Thinking in the Classroom สมาคมเครือข่าย ควอท และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลีย้ ง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
อ้างอิง: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ ด้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection –Standard)” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation-Based Learning (SBL) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
อ้างอิง: หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมการให้บริการวิชาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลดอนทอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมการให้บริการวิชาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบ้านคลอง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.