ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวภันทิลา ใจดี  
 Miss Pantilar Jaidee
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: pantilarjane@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก By Canva AI
อ้างอิง: โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ :EdPEx (อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EePEx สู่การปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567
อ้างอิง: โครงการอบรม PSRU EdPEx Coaching ครั้งที่ 2 (OP หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4) ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนา soft skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้างอิง: ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva รุ่นที่ 1
อ้างอิง: อบรมการพัฒนา soft skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณากับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: อบรมการพัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (แม่ไก่) ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การบรรยายพิเศษ BOTNOI PLATFORM "พิบูลสงครามมหาวิทยาลัยดิจิทัล กับ วันเทคโนโลยีของไทย"
อ้างอิง: อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในหลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมการสร้างใบประกาศด้วย Google Form + Google Data Studio (Online)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการอบรม PSRU EdPEx Coaching ครั้งที่ 1 (Coaching หมวดที่ 1 การนำองค์กร , หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ :EdPEx (อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EePEx สู่การปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์งานอินโฟรกราฟิก By Canva Ai (18 มกราคม 2567)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.