ชื่อ-นามสกุล
 นายสิรภพ สนั่นนาม  
 Mr. Sirapob Sanannam
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: notxjapen@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2564
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องอบรมออนไลน์มาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการปีที่6 ครั้งที่6
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสาย สนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ Km Inspiration ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.