ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ  
 Miss Wannika Kancomnanta
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wannika.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
Highway Material Testing Laboratory
 
ความสนใจ
Pavement Design in Road Construction, Soil Mechanics in Pavement Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, รัตนาวดี ปัญญาคม และสุรางคนางค์ สายใจ. ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านความเร็ว กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17, พิษณุโลก;
อ้างอิง: บำรุง บัวชื่น, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ และขวัญชัย เทศฉาย. การประเมินประสิทธิภาพค่าความเสียดทานของผิวทางในสภาวะเหินน้ำ, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17, พิษณุโลก;
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาส่วนเผื่อความปลอดภัยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับความเร็ว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานการลื่นไถลและจำนวนรอบของการขัดสีของแอสฟัลต์คอนกรีต, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา;
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาความต้านทานการเสียรูปของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยการทดสอบการคืบแบบแรงกระทำแบบคงที่และแรงกระทำแบบกระทำซ้ำ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: B. Meechaiyo, T. Taekratok, W. Kancomnanta. Assessment Results of Trianing Participants about Theoretical Section for Driving License Under Motor Vehicle Act at the NU License Training Center, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการศึกษาและยกร่างมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตระบบซูเปอร์เพฟ (SUPERPAVE) เพื่อความเป็นสากลสำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" รุ่นที่ 7 (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION: CWIE)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: “การบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะตามหลัก 3R สำหรับอาคารภาคบริการเพื่อสร้างกำไรเอกชน กำไรสังคม”
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.