ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ  
 Miss Wannika Kancomnanta
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wannika.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
Highway Material Testing Laboratory
 
ความสนใจ
Pavement Design in Road Construction, Soil Mechanics in Pavement Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. (2566). การจัดการความปลอดภัยทางถนนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566, 61-79. จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/260352
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, และวรรณิกา ขันคํานันต๊ะ. (2566). การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, 298-314. จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248719
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ภูริชัย แก้วมา, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ และกรกฎ นุสิทธิ์. (2566). การศึกษาคุณสมบัติทางกลของดินเหนียวที่ผสมแกนกัญชงและเส้นใยกัญชง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, ภูเก็ต;
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, ทวีศักดิ์ แตะกระโทก, ทิพย์วิมล แตะกระโทก, บุญพล มีไชโย และดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2566). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ความเร็วของยานพาหนะตามกฎหมาย 120 กม./ชม. ระหว่างทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7. การประชุมการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, ภูเก็ต.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, กรกฎ นุสิทธิ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, พิทยุตม์ เจริญพันธุ์ และจีรพงษ์ เหล่าน้ำใส. การศึกษาความสามารถในการเคลือบผิวและกันน้ำของแอสฟัลต์อิมัลชันผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้น, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, เชียงราย;
อ้างอิง: บำรุง บัวชื่น, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ และขวัญชัย เทศฉาย. การศึกษาคุณสมบัติค่าการต้านทานการขัดถูของวัสดุมวลรวมจากแหล่งวัสดุมวลรวมที่ใช้ในงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, เชียงราย;
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, รัตนาวดี ปัญญาคม และสุรางคนางค์ สายใจ. ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านความเร็ว กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17, พิษณุโลก;
อ้างอิง: บำรุง บัวชื่น, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ และขวัญชัย เทศฉาย. การประเมินประสิทธิภาพค่าความเสียดทานของผิวทางในสภาวะเหินน้ำ, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17, พิษณุโลก;
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาส่วนเผื่อความปลอดภัยของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับความเร็ว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุญพล มีไชโย, วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานการลื่นไถลและจำนวนรอบของการขัดสีของแอสฟัลต์คอนกรีต, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา;
อ้างอิง: วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก. การศึกษาความต้านทานการเสียรูปของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยการทดสอบการคืบแบบแรงกระทำแบบคงที่และแรงกระทำแบบกระทำซ้ำ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: B. Meechaiyo, T. Taekratok, W. Kancomnanta. Assessment Results of Trianing Participants about Theoretical Section for Driving License Under Motor Vehicle Act at the NU License Training Center, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA implementation and Gap Analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของบุคลากร
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข
อ้างอิง: โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13
อ้างอิง: การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นควันเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
อ้างอิง: โครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร ภายใต้กิจกรรม การอบรมและทดสอบ Google Certified Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
อ้างอิง: การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน DIGITAL LITERACY (IC3 GS6 LEVEL 1)
อ้างอิง: การฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 9
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราหนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการศึกษาและยกร่างมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตระบบซูเปอร์เพฟ (SUPERPAVE) เพื่อความเป็นสากลสำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2568) (ตามหนังสือ ประกาศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 019 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2568)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “AUN-QA implementation and Gap Analysis” สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่น มรพส 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: PSRU Digital Test
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นควันเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร ภายใต้กิจกรรม การอบรมและทดสอบ Google Certified Educator Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมความรู้ความเข้าใจด้าน DIGITAL LITERACY (IC3 GS6 LEVEL 1)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราหนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 7 (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION: CWIE)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.