ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรวิศ สอนสารี  
  Asst. Prof. Dr. Sorawit Sonsaree
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: sorawitsonsaree@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Dr.Ing (System Engineering) มหาวิทยาลัยชินจู 2561
2 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
3 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ, วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) , การเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Conversion), System Analysis and Design, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling), การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer programming)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Sahataya Thongsan, Somchai Jiajitsawat, and Sorawit Sonsaree. (2024). Performance of a 10 kWh Zince-Bromine Flow Battery in Solar Power System. GMSARN International Journal 18 (2024) 183-188.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี และ กฤษฎา อ้นอ้าย. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2565. หน้า 90-102.
อ้างอิง: กฤษฎา อ้นอ้าย และ สรวิศ สอนสารี, การศึกษาคุณภาพของถ้วยใบตอง (A study of the quality of banana leaf cups), วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565, หน้า 35-50.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และ สหัถยา ทองสาร. อัตราการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564. หน้า 74-90.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Somchai Jiajitsawat. "A simple equation for predicting the hot water temperature produced from a Solar Photovoltaic-thermal hybrid system", J Sci Technol MSU, Vol 40. No 3, May-June 2021. pp.285-295.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วีรวุธ เลพล, มนตรี วงค์ศิริวิทยา และ วัชรากร ใจตรง. (2564). การเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, หน้า 1-11.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเลือกสารทำงานของระบบปั๊มความร้อน สำหรับงานอบแห้งอุณหภูมิปานกลาง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564. หน้า 17 - 37.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, "Feasibility study on the viability of SORC for power generation in Thailand’s six main regions", Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Vol. 15 No. 1 (2020): January - June 2020, P. 1-16.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี และ เอกภูมิ บุญธรรม, "การพัฒนาท่อนำแสงอย่างง่ายจากเลนส์เฟรแนล (Development of simple light pipe from a Fresnel lens)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563, หน้าที่ 426 - 437.
อ้างอิง: สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และ สรวิศ สอนสารี. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายสารทำงานที่มีความเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดเล็ก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563. หน้าที่ 13 - 28.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์โดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562, หน้า 92 - 106.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Somchai Jiajitsawat. Small-scale Solar Organic Rankine Cycle Power Plant: A Simplified Formula to Estimate the Power Output of Six Areas in Thailand. NU. International Journal of Science 2019; 16(2) : 11-30.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี. ผลของความสูงและวัสดุของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562. หน้า 168-183.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วัชรากร ใจตรง, วีรวุธ เลพล และมนตรี วงค์ศิริวิทยา. การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, A small-scale solar Organic Rankine Cycle power plant in Thailand: Three types of non-concentrating solar collectors, Solar Energy 162 (2018) 541-560.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Analysis of low-heat upgrading technologies for Organic Rankine Cycle power generation, NU. International Journal of Science, Vol 14, No. 2, pp. 43-57 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, VCHP-ORC power generation from low-grade industrial waste heat combined with solar water heating system: Power generation and CO2 emission in industrial estate of Thailand, Cogent Engineering, Vol. 4, pp. 1-24 (2017)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Somchai Jiajitsawat, Sorawit Sonsaree, “Heat pipe application”, Encyclopedia of Energy Engineering, Second Edition (2015) 828 - 835.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wisut Chamsa-ard, Sukruedee Sukchai, Sorawit Sonsaree and Chatchai Sirisamphanwong. “Thermal Performance Testing of Heat Pipe Evacuated Tube with Compound Parabolic Concentrating Solar Collector by ISO 9806 – 1”, Energy Procedia, Volume 56 (2014) 237 – 246.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard, Sirinuch Jindaruksa, Chatchai Sirisumpumwong, and Sorawit Sonsaree. “Performance evaluation of the desiccant bed solar dryer”, Energy Procedia 34 (2013) 189 – 197.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สมชาย กฤตพลวิวัฒน์, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และ สรวิศ สอนสารี. 2566. การควบคุมอุณหภูมิภายในที่มีผลกระทบต่อการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียม ตามมาตรฐาน IEC 61427. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. หน้า 802-807.
อ้างอิง: อวิรุทธ์ สิ่งห์กลิ่น, ธนบูรณ์ มั่นชื่น, สรวิศ สอนสารี, เอกกฤษ แก้วเจริญ และมนตรี วงค์ศิริวิทยา. 2566. การพัฒนาหม้อต้มน้ำแบบท่อไหลทางเดียวเพื่อกำเนิดไอน้ำอย่างรวดเร็วสำหรับเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2566. หน้า 415-422.
อ้างอิง: วงศธร สุขสวัสดิ์, นันทสิทธิ์ ปิ่นทอง, อนุพงษ์ นันตะวงษ์, อาชวิน พรมภาพ, สรวิศ สอนสารี, กฤษฎา อ้นอ้าย, มนตรี วงค์ศิริวิทยา และเอกภูมิ บุญธรรม. 2566. การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ประโยชน์ในรูปของน้ำร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2566. หน้า 526-533.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, กฤษฎา อ้นอ้าย, เอกภูมิ บุญธรรม และ สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความรร้อนร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีความสูงต่างกัน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล จังหวัดสงขลา, หน้า 833-840
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สุรเชษธ์ วรรณา, เอกภูมิ บุญธรรม และ สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์. 2566. การลดความร้อนเข้าสู่กรอบอาคารด้วยการติดตั้งชุดระบายความร้อนอย่างง่าย (Reducing heat through the building envelope by installing a simple heat sink). Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 6 (2023 6th EEAAT & ARU CON.) โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย, วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. หน้า 400 - 410
อ้างอิง: ชิษณุพงศ์ ทองยิ้ม, ภัทรภณ ทองคำ, เอกภพ มันพร้าว, สรวิศ สอนสารี และ ขวัญชัย ไกรทอง. 2566. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายพลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีความสูงต่างกัน (Development of a mathematical model to predict the thermal energy produced by Compound Parabolic Concentrating (CPC) solar collectors with different heights). Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 6 (2023 6th EEAAT & ARU CON.) โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย, วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. หน้า 411 - 422
อ้างอิง: ขจิตร ไชยมงคล, ธีรพงษ์ แรตทอง, พงศกร เสือผึ้ง และ สรวิศ สอนสารี. 2566. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายพลังงานความร้อนที่ได้จากการระบายความร้อนทิ้งของเซลล์แสงอาทิตย์ (Development of a mathematical model to predict the thermal energy obtained from waste heat of photovoltaic). Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 6 (2023 6th EEAAT & ARU CON.) โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย, วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. หน้า 411 - 422
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Somchai Jiajitsawat, Eakpoom Boonthum, Sorawit Sonsaree, and Phassorn Khumfu., "Operational Study of a Solar Water Heating System Integrated with Phase Change Material for Temperature Control of Fish Pound", การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม 17, Resilience for Never Normal Era, 29-30 กรกฎาคม 2564, หน้า 19-28.
อ้างอิง: พงศธร เต็มชำนาญ, ธนภัทร เขียวหวาน, ธวัชชัย ไพรคำนาม, วัชรพงษ์ สุขประเสริฐ, สรวิศ สอนสารี และสมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์. "การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตั้งชุดระบายความร้อนอย่างง่าย". นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era, ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564. หน้า 272-284.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Somchai jiajitsawat. An study on efficiency enhancement of the photovoltaic by installing a simple heat sink. The 11th SOLARIS 2021, International Symposium on Solar Energy and Efficient Energy Usage, 27-30 September 2021, Tokyo, Japan. pp.1-6.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, พงศธร เต็มชำนาญ, ธนภัทร เขียวหวาน, ธวัชชัย ไพรคำนาม, ศุภณัณ ภัทรโรจน์สิริ, วัชรพงษ์ สุขประเสริฐ. การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาปั๊มความร้อนจากเครื่องปรับอากาศเก่าที่ใช้สารทำความเย็น R32 (Feasibility study of heat pump development from old air conditioners using R-32 refrigerant). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 18th KU KPS National Conference) ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564. หน้า 643-650.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, กฤษฎา อ้นอ้าย, เอกกฤษ แก้วเจริญ, ธวัชชัย ไพรคำนาม และ ศุภณัฐ ภัรทโรจน์สิริ. 2564. การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 4 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564. หน้า 308-315.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นันทวัฒน์ คำอินทร์, ศราวุธ คำภู, ภานุวัฒน์ น้อยคำ, สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ. "การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม". รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 390-396.
อ้างอิง: สมเด็จ แซ่ลี, ศุภวิชญ์ มะโนทน, วรรธนัย มณีพันธุ์, เพชรสยาม อุนทุโร, สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ. "การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก". รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 18-27.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ", รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2562, หน้า 221 - 233.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum, "A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Powre Generation in Thailand", International Conference on Engineering and Technology Research 2019 (ICETR 2019), 28-30 June 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: ศิริกุล เกตุดิษ, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, สรวิศ สอนสารี, จักรกฤษณ์ จันทร, ศุภนิตา กันทะวงค์ และณัฐวงศ์ โพธิ์ศุภานันท์. การพัฒนาการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Production development of charcoal from agricultural waste). การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และเอกภูมิ บุญธรรม, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปแบบอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561, หน้า 603 - 610
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, "Feasibility Study on Solar Organic Rankine Cycle Power Plant in Thailand: Low-temperature Heat Source", The 9th edition o fthe international SOLARIS conference, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering vol (2018).
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, เอกภูมิ บุญธรรม, และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปของอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA, 1-2 พฤศจิกายน 2561, หน้า 290 - 299
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Feasibility of VCHP-ORC power generation from low-grade industrial waste heat combined with solar water heating in Thailand, ISBN: 9781908549334, SOLARIS Conference 2017, pp. 1-6 (2017)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Application of low-grade industrial waste heat for power generation using Organic Rankine Cycle power generation combined with gas engine-driven heat pump, The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment, pp. 453-467 (2016)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Organic Rankine Cycle power generation from industrial waste heat recovery integrated with solar hot water system by using vapor compression heat pump as heating booster in Thailand, 2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plant and District Energy (ICUE), pp. 1-6 (2016)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard and Sorawit Sonsaree. "Thermal Performance Testing of Heat Pipe Evacuated Tube with Compound Parabolic Concentrating Solar Collector". 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, December 18-21, 2013.
อ้างอิง: Anan Pongtornkulpanich, Sorawit Sonsaree, Sukruedee Sukchai, Wisut Chramsa-ard, Paitoon Laodee and Kiattisak Sriphanthabut. "Solar - Driven Ejection Refrigeration System", Proceedings 9th Naresuan Research Conference, 28 - 29 July 2013, Page. 428 - 435.
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard, Sorawit Sonsaree, Paitoon Laodee and Sukruedee Sukchai. "Analysis of Mobile and Indirect Evaporative Cooling Fan". Proceedings 9th Naresuan Research Conference, 28 - 29 July 2013, Page. 377 - 383.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ไพฑูรย์ เหล่าดี อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช สุขฤดี สุขใจ วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และสรวิศ สอนสารี, “การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สรวิศ สอนสารี, สุขฤดี สุขใจ และไพฑูรย์ เหล่าดี, “ผลกระทบของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาต่อสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อสุญญากาศ (Effect of Compound Parabolic Solar Concentrator on Thermal Performance of Evacuated Tube), การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 12 – 13 มกราคม 2555.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี สุขฤดี สุขใจ และวิสุทธิ์ แช่มสะอาด, “ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสม สำหรับการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ปั๊มเสริมพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 หน้า 387 – 395.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี นัฐพร ไชยญาติ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, “การเพิ่มชั่วโมงการทำงานในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง โดยความร้อนแสงอาทิตย์ที่มีการใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอในการเพิ่มคุณภาพความร้อน”, การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 10.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และนัฐพร ไชยญาติ, “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง”, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 178 – 185.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี และสุขฤดี สุขใจ, “ศักยภาพรังสีดวงอาทิตย์สำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ชนิดรางพาราโบลิก”, การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2551, หน้า 57 – 64.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum, "A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Powre Generation in Thailand", International Conference on Engineering and Technology Research 2019 (ICETR 2019), 28-30 June 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Somchai Jiajitsawat, "A study on efficiency enhancement of the photovoltaic by installing a simple heat sink", The 11th SOLARIS 2021, 27-30 September 2021, Tokyo, Japan.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ. "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยการประยุกต์ใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากระบบเพื่อผลิตน้ำร้อนและทำความเย็น (Increasing efficiency of the photovoltaic power generation system by applying waste heat from the system to produce hot and cold water)". รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2564 (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563).
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ. "การศึกษาความสูงและชนิดของวัสดุรางสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Study of the height and reflectance material types of compound parabolic concentrator effect on the efficiency of solar collectors)." รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มกราคม 2563 (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ. 2563).
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, ณัฐวงศ์ โพธิ์ศุภานันท์, ธนาวิทย์ พงษ์สุระ, และศุภนิดา กันทะวงศ์, "ระบบสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำด้วยวัฏจักรแรงคินโดยใช้เทคนิคปั๊มความร้อนเพิ่มคุณภาพความร้อน (Demonstrations of the power generation system using Organic Rankine Cycle power generation combined with heat pump)", รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรกฏาคม 2561
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, "A study on power generation from low grade heat using Organic Rankine Cycle system in Thailand", Doctoral Dissertation, System Development Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University, Japan, March 2018.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุขฤดี สุขใจ, ธวัช สุริวงษ์, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สรวิศ สอนสารี และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา (The Development of Flat Plate Solar Collector Integrated with Compound Parabolic Concentrator (CPC)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กันยายน 2556.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุขใจ, อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช, สรวิศ สอนสารี และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนทีได้ (Development of Mobile and Indirect Evaporating Cooling Fan)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีนาคม 2556.
อ้างอิง: Sukruedee Sukchai, Wisut Chamsa-ard, Sorawit Sonsaree, Anan Pongthornkulpanich and Paitoon Laodee, “Development and Demonstration Project; 10 kW Parabolic Trough Power Generation Integrated with Biomass Steam Boiler”, 2013, Research Report.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Sukruedee Sukchai, Somchai Jiajitsawat, Wisut Chamsa-Ard, Chatchai Sirisamphawong, Rattaporn Ngoenmessri, Sorawit Sonsaree and Paitoon Laodee, “NU Green Building (Office of president building, Nu Library building and NU multipurpose building)”, 2012, Research Report.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุขใจ, อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, ไพฑูรย์ เหล่าดี และนายสรวิศ สอนสารี, “การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC) (Development of Compound Parabolic Concentrating Collector (CPC))”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2555.
อ้างอิง: อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, สุขฤดี สุขใจ, สรวิศ สอนสารี, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ๊กเตอร์ (Development of Solar – Driven Ejector Refrigeration System)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2555.
อ้างอิง: อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, สุขฤดี สุขใจ, สรวิศ สอนสารี, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และไพฑูรย์ เหล่าดี, “ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์ (Solar – Driven Refrigeration System with Combining an Ejector)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2555.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนแบบอัดไอในการเพิ่มความร้อนที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง (Performance Analysis of a Vapor-Compression Heat Pump for Upgrading heat from Solar Collector to Produce High Temperature Hot Water)”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม 2554.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, “การศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศภายในอาคาร (The Study of Energy Saving for Air Conditioning System in Building)”, ปริญญานิพนธิ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2548.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน "AUN-QA implementation and Gap Analysis" สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ "AUN-QA" ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม ณ ห้อง Conference room 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “ education criteria for Performance Excellencen :EdPEx” (อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: หลักสูตร "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 9
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management in Organizations)
อ้างอิง: โครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ Young blood PSRU - Learning by doing to teamwork - สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรในอนาคต - ศิลปะการทำงานในมหาวิทยาลัย - Power up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Python 101 พื้นฐาน Python 16 ชั่วโมง ฉบับใช้งานได้จริง
อ้างอิง: การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2566
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม "Computational Fluid Dynamics (CFD) for Industrial Applications",วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566. อาคารวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ วุฒิและระดับภาคีพิเศษ สาขาเครื่องกล
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน SDGs Ranking 2023 วันที่ 21 กันยายน 2565
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ด้วย Modular System under Sandbox Concept ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ระดับหลักสูตร ห้องประชุม ร302 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 รุ่นที่ 15
อ้างอิง: หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ระดับคณะ/สถาบัน ห้องประชุม ร302 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการในการพัฒนาบุคคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562
อ้างอิง: Advanced PVsyst & SketchUp for PV rooftop & PV floating, Department of Physics, Faculty of Science, Naresuan University, 26-27 October 2019.
อ้างอิง: GCIP Thailand Mentor Training and National Academy for Innovative Clean Technology, National Science and Technology Development Agency [NSTDA] Under GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand, November 11 - 15, 2019.
อ้างอิง: หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน", กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Big Data Virtual อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
อ้างอิง: "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน" รุ่นที่ 8 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ห้องปฏิบัติการ Big Data Virtual อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิตสู่นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อการตอบสนองความต้องการของประเทศไทย 4.0" วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู หลักสูตร Mindset in Education ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษาสู่การสอน" และ "การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา" ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
อ้างอิง: การสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ" วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย - ฝรั่งเศษ
อ้างอิง: โรงไฟฟ้าชีวมวล กับการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Intensive Japanese Course, Shinshu University, International Center
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังตาด หมู่ 6 ตำบลวังแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินงานแล้วเสร็จ)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (ผู้ประกอบการจากกิจกรรมโอทอปสัญจร)
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามยักษ์ และศูนย์การเรียนรู้บ้านวังตาด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563. (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
ชื่อโครงการ: โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังตาด หมู่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562. (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: ศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับบริษัท ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
ชื่อโครงการ: ศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับบริษัท พี.เอ็ม.แอดไวเซอรี่ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร "การผลิตเตาแก๊สชีวามวลแบบใช้งานต่อเนื่องที่ใช้ขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับครัวเรือน" วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรมโอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดพิจิตร วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจินนดารัตน์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดจำลองการขับขี่ยานยนต์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย (ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบอาคารที่มีการนำเข้าพลังงานสุทธิเป็นศูนย์เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับอาคารสำนักงานอัจฉริยะ (ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Energy Pile สำหรับอาคารสำนักงานอัจฉริยะที่มีการนำเข้า พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ BIPV สำหรับอาคารสำนักงานอัจฉริยะที่มีการนำเข้า พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) สาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2568) (ตามหนังสือ ประกาศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 019 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาภาคเหนือ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2568 ประกาศ ณ วันท
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: รางวับบทความระดับดีมากสาขา ETM เรื่อง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อนร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีความสูงต่างกัน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 (ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม) ชื่อเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ"
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลกระทบของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาต่อสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อสุญญากาศ, ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พลังงานและสิ่งแวดล้อม) การประชุมวิชาการ พะเยาว
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอบทความดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน, บทความเรื่อง “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที 2
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รางวัลบทความดีมากสาขา ETM การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัย สำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การฝึกอบรมการออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ด้วย Modular System under Sandbox Concept ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "แผ่นสะท้อนแสง" เลขที่สิทธิบัตร 99102 (21 กุมภาพันธ์ 67 ถึง 23 กรกฎาคม 73)
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.