ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  
 Mr. Yanyongvorakorn Thongyaem
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: bookclip@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.ม. (การจัดการการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต)) ม.นเรศวร 2555
2 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Production / Design / Photography / Cinematography, Semiology
 
ความสนใจ
Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography, Post-Modern
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2561).การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 673-680
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2561).การพัฒนารูปแบบรายการสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง ผสมผสานเทคนิคถ่ายทำแบบวีมิค กรณีศึกษา ผ้าทอลายดอกปีบ. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 464 – 471
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2556).การศึกษาระเบียบวาทกรรมของประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากเพื่อการท่องเที่ยว. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”, 2556. Page: 430-441
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายหนังสั้น SEASON 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยวิทยากร ปรัชญา ปิ่นแก้ว และ บุญส่ง นาคภู่
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อลิขสิทธิ์: บทเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น "บทกวีนี้แด่พลอยแก้ว"
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.