ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  
 Mr. Yanyongvorakorn Thongyaem
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: bookclip@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.ม. (การจัดการการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต)) ม.นเรศวร 2555
2 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Production / Design / Photography / Cinematography, Semiology, Computer Graphics and Multimedia
 
ความสนใจ
Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography, Post-Modern
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem, Passakorn Leewesitphattana. The Online Marketing Identity Communicating Strategic Modelof Bueng Takhreng in Bangrakam District, Phitsanulok Provincefor Ecotourism. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation Vol. 7 No. 7 (July 2021) 257-268
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem. The Creating Awareness of Digital Quotient with Semiotics on Short film to the Freshmen students of Communication Arts, Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Legal Entity Managaement and Local Innovation Vol. 6 No.5 (September-October 2020). 182-192
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem, Passakorn Leewesitphattana. Online Marketing Communication Strategies by Using Local Identities to Create Doi Phao Thai Coffee Community Brand of Ban Rak Thai Noen Maprang District, Phitsanulok Province. Journal of Legal Entity Managaement and Local Innovation Vol. 6 No.4 (July-August 2020). 55-68
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม. การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2562). รายงานสืบเนื่องพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. หน้า 116 – 127
อ้างอิง: Bussaba Hintow , Yanyongvorakorn Thongyaem (2562) Knowledge Management on Local Wisdoms : Case Study of OTOP of Ban Muanghorm Textile, Wangthong District, Phitsanulok Province. (2562) สักทอง : วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562 หน้า 55-64
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2560) การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2560) การพัฒนารูปแบบรายการสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างผสมผสานเทคนิคถ่ายทำแบบวีมิค กรณีศึกษา ผ้าทอลายดอกปีบ. รายงานสืบเนื่องการ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem (2016) The Study of Community Competency and Argo-Tourism Promoting Guideline for Self-Sufficiency Community of Tumbol Phromphiram Situated Along Naresuan Dam to Dokmai Village, Amphoe Phromphiram, Phitsanulok. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference 24-26 November, 2016, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand (582-589)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2559)การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสื่อเชิงสัญญะสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวและสารเคมีทางการเกษตรภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา นายสมอน วีระปิง. รายงานสืบเนื่องการ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 (หน้า 87 – 99)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กำลังอยู่ระหว่างตีพิมพ์ตามเอกสารแนบที่ระบุว่าตีพิมพ์ฉบับเดือนกันยายน 2565
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กำลังอยู่ระหว่างตีพิมพ์ตามเอกสารแนบที่ระบุว่าตีพิมพ์ฉบับเดือนกันยายน 2565
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม ธนพร รังสิกรรพุม และปุณฑริกา สุนทรวร. (2561). การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ในวัยเรียนของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องในงานวิจัย thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 789-805
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม. (2562). การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัย 128-136
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem, Passakorn Leevisitpattana, (2020). Online Marketing Communication Strategies by Using Local Identities to Create Doi Phao Thai Coffee Community Brand of Ban Rak Thai Noen Maprang District, Phitsanulok Province. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, Vol. 6 No. 4 (๋July-August 2020)
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem. (2016). The Creating Awarenesee of Digital Quotient With Semiotics on Short Film to the Freshmen students of Communication Arts, Pibulsongkram Rajahat University. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation Vol.6 No.5 (September-October 2020). 182-192
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem, Passakorn Leewesitphattana. (2016). TOnline Marketing Communication Strategies by Using Local Identities to Create Doi Phao Thai Coffee Community Brand of Ban Rak Thai Noen Maprang District, Phitsanulok Province. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation Vol.6 No.5 (July-August 2020). 55-68
อ้างอิง: Passakorn Leevisitpattana, Yanyongvorakorn Thongyaem, (2015). The Online Marketing Identity Communicating Strategic Model of Bueng Takhreng in Bangrakam District, Phitsanulok Province for Ecotourism. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation Vol.7 No.7 (July 2021). 257-268
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2561).การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 673-680
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2561).การพัฒนารูปแบบรายการสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง ผสมผสานเทคนิคถ่ายทำแบบวีมิค กรณีศึกษา ผ้าทอลายดอกปีบ. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 464 – 471
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม (2556).การศึกษาระเบียบวาทกรรมของประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากเพื่อการท่องเที่ยว. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”, 2556. Page: 430-441
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรม Documania Workshop : How to make the best documentary : บริษัท Documania จำกัด
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายหนังสั้น SEASON 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยวิทยากร ปรัชญา ปิ่นแก้ว และ บุญส่ง นาคภู่
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศประกวดภาพถ่าย หล่มสักวอล์คกิ้งสตรีท 2022
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวัฒนธรรม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: ผลงานรับรางวัลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ 2562
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลสถาบันยอดเยี่ยมประจำปี สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ในการส่งเสริมนักศึกษาผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดการสื่อสารและสถาปนาอัตลักษณ์ผ้า ทอของลาวครั่ง ชุมชนสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง กระบวนการสร้างประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากให้เป็นสัญญะเพื่อการบริโภค 2557
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อลิขสิทธิ์: บทเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น "บทกวีนี้แด่พลอยแก้ว"
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.