ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์  
 Mr. Sukrit Phetsawat
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055
อีเมล์: Sukrit_PS@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
, Logistic Management, Production Engineering, Scheduling, Operation Research
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, Mathematics, Logistics, Artificial Intelligence, Simulation, Scheduling, Quantum Computer and Quantum Algorithm
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, ธัชชัย เทพกรณ์, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย. 2021. การกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของทรัพยากรการผลิตน้ำตาลทรายดิบ ด้วยแบบจำลองสถานการณ์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 2 (ต.ค. 2021), 138–155.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, ธัชชัย เทพกรณ์, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย. 2020. การค้นหาพิกัดที่ตั้ง กรณีศึกษาร้านค้าปลีก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 2, 3 (2020) (พ.ย. 2020), 21–27.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, ธัชชัย เทพกรณ์, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, หทัยธนก พวงแย้ม. 2562.การวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ฉบับที่ 3 หน้า 95-119.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์.2559.การวางผังคลังสินค้าแบบสัดส่วนการรับ-ส่งสินค้าร่วมกับหลักการวิเคราะห์แบบ ABC กรณีศึกษา: บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน). การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Nurse Scheduling Using Genetic Algorithm, Komgrit Leksakul and Sukrit Phetsawat, Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in Engineering Volume 2014, Article ID 246543, 16 pages. วารสาร Hindawi Publishing Corporation ปี 2014.
อ้างอิง: To Solve Nurse Scheduling Problem by Using Mathematical Modeling, Sukrit Phetsawat and Komgrit Leksakul, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมและทดสอบ PSRU Digital Literacy
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานแบบ Office Automation โดยใช้เครื่องมือAirtable
อ้างอิง: เพิ่มโอกาสความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Digital Technology
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.