ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์  
 Mr. Sukrit Phetsawat
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055
อีเมล์: Sukrit_PS@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา, โลจิสติกส์, การวางแผนและควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, การวิจัยดำเนินงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Nurse Scheduling Using Genetic Algorithm, Komgrit Leksakul and Sukrit Phetsawat, Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in Engineering Volume 2014, Article ID 246543, 16 pages. วารสาร Hindawi Publishing Corporation ปี 2014.
อ้างอิง: To Solve Nurse Scheduling Problem by Using Mathematical Modeling, Sukrit Phetsawat and Komgrit Leksakul, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.