ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กฤติมา อินทะกูล  
 Miss Krittima Intagoon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Krittima.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Political Development, Political Economy, Civil Politics
 
ความสนใจ
Neoliberalism, Democatization, Social Movement, Cultural Diversity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณี กายานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2561).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3(1). กรกฎาคม – ธันวาคม 2561.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2558). มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ภายใต้ร่มเงาของรัฐเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ : รัฐสภาสาร. ปีที่ 63 ฉบับที่ 5, หน้า 30-54.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล.(2562).การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล. (2561), แนวทางการสร้างอาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก" งบประมาณสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วช.)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2561). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล,ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, สุดารัตน์ รัตนพงษ์ และ จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล.(2560). การแปรเปลี่ยนและธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ และกฤติมา อินทะกูล. (2561). กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย. (ทุนงบประมาณแผ่นดิน วช.2561)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล. (2561). โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, สุดารัตน์ รัตนพงษ์, ปรัชญา แช่มช้อย และ กานดิศ ศิริสานต์. (2560). ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลึงบึงระมาณ ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (สสส.)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล. (2560). โครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปีพ.ศ.2559. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม)
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2563"
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ New Voter" สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการพิบูลปัญญา"การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยาการบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมโครงการการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง ปีพ.ศ. 2558 (ภาคเหนือและภาคอีสาน)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ประจำตามสัญญาดีเด่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.