ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กฤติมา อินทะกูล  
 Miss Krittima Intagoon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Krittima.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Political Development, Political Economy, Civil Politics
 
ความสนใจ
Neoliberalism, Democatization, Social Movement, Cultural Diversity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ และกฤติมา อินทะกูล.(2564). การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในพื้นที่กึ่งเมืองชนบท กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 10(1), 74-88.
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และนันทพันธ์ คดคง. (2564). การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร มจร.พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(1), 35-46.
อ้างอิง: ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์, อรุณี กาสยานนท์ และกฤติมา อินทะกูล.(2564). กระบวนการและเส้นทางการลักลอบการค้ามนุษย์ของประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 10(1), 114-125.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล และณัฐพร ตั้งเจริญชัย. (2563). การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 9(3), น.53-70.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณี กายานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2561).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3(1). กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 45-60.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2558). มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ภายใต้ร่มเงาของรัฐเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ : รัฐสภาสาร. ปีที่ 63 ฉบับที่ 5, หน้า 30-54.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิดาภา แก้วกลิ่น, นิรชา ประโลม, ธันยธรณ์ มณีวรรณ, พรทิพย์ ชุ่มกลัด, ธนาวรรณ ดวงสุดา และกฤติมา อินทะกูล. (2563) ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี. น.188-189.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล.(2562).การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ (PSPARN) ครั้งที่ 3. หน้า 354-374.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย และกฤติมา อินทะกูล. (2564). ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมใบยาสูบ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2563). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2563). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ และกฤติมา อินทะกูล. (2562) ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ในเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล. (2561). ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างอาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วช.)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2561). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล, สุดารัตน์ รัตนพงษ์ และ จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล.(2561). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การแปรเปลี่ยนและธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ และกฤติมา อินทะกูล. (2561). ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน วช.2561
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล. (2561). ผู้ร่วมโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, สุดารัตน์ รัตนพงษ์, ปรัชญา แช่มช้อย และกานดิศ ศิริสานต์. (2560). ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2560). หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลึงบึงระมาณ ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (สสส.)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล. (2560). ผู้ร่วมโครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปีพ.ศ.2559. ทุนสนับสนุนการสวิจัยจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรม “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 2 จัดโดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2563"
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ New Voter" สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการพิบูลปัญญา"การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยาการบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมโครงการการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง ปีพ.ศ. 2558 (ภาคเหนือและภาคอีสาน)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ประจำตามสัญญาดีเด่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.