ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติมา อินทะกูล  
 Asst. Prof. Krittima Intagoon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Krittima.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Political Development, Political Economy, Civil Politics
 
ความสนใจ
Neoliberalism, Democatization, Social Movement, Cultural Diversity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Nattaporn Tungcharoenchai and Krittima Intagoon. (2023).Value Stream Mapping Analysis And Transportation Improvement For Tobacco Supply Chain: A Case Study Of Tobacco Farmers Group At Si Samrong District, Sukhothai Province. Life Sciences and Environment Journal, Pibulsongkram Rajabhat University.Vol. 24 No. 2: July - December,535-552 (TCI 1)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ และกฤติมา อินทะกูล.(2564). การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในพื้นที่กึ่งเมืองชนบท กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 10(1), 74-88.
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และนันทพันธ์ คดคง. (2564). การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร มจร.พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(1), 35-46.
อ้างอิง: ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์, อรุณี กาสยานนท์ และกฤติมา อินทะกูล.(2564). กระบวนการและเส้นทางการลักลอบการค้ามนุษย์ของประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 10(1), 114-125.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล และณัฐพร ตั้งเจริญชัย. (2563). การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 9(3), น.53-70.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณี กายานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2561).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3(1). กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 45-60.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล. (2558). มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ภายใต้ร่มเงาของรัฐเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ : รัฐสภาสาร. ปีที่ 63 ฉบับที่ 5, หน้า 30-54.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พิจิตรา นาคเฮง, วิลาวัลณ์ พยัคเฆ, คุณัญญา หมื่นชม, ณฐิตา กองทรัพย์ และกฤติมา อินทะกูล. (2565). มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่” (856-867). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด, ชุติมณฑ์ อ้วนศรี, บุษยรัตน์ บุญช่วย, อารียา สีชมพล และกฤติมา อินทะกูล. (2565). บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิดาภา แก้วกลิ่น, นิรชา ประโลม, ธันยธรณ์ มณีวรรณ, พรทิพย์ ชุ่มกลัด, ธนาวรรณ ดวงสุดา และกฤติมา อินทะกูล. (2563) ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี. น.188-189.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล.(2562).การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ (PSPARN) ครั้งที่ 3. หน้า 354-374.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด, ชุติมณฑ์ อ้วนศรี, บุษยรัตน์ บุญช่วย, อารียา สีชมพล และกฤติมา อินทะกูล, (2565). บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล, (2562), การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3, น.354-374.
อ้างอิง: จิดาภา แก้วกลิ่น,นิรชา ประโลม,ธันยธรณ์ มณีวรรณ,พรทิพย์ ชุ่มกลัด,ธนาวรรณ ดวงสุดา และกฤติมา อินทะกูล. (2563). ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10, น.188-189.
อ้างอิง: พิจิตรา นาคเฮง, วิลาวัลณ์ พยัคเฆ, คุณัญญา หมื่นชม, ณฐิตา กองทรัพย์ และกฤติมา อินทะกูล. (2565). มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมทางการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสภาวะวิถีชีวิตใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หัวหน้าโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การประกอบสร้างระบบนิเวศชุมชนให้กลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ร่วมโครงการ)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมใบยาสูบ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้ร่วมโครงการ)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (หัวหน้าโครงการ)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ในเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้ร่วมโครงการ)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างอาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วช.) (ผู้ร่วมโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หัวหน้าโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การแปรเปลี่ยนและธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (หัวหน้าโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน วช.2561 (ผู้ร่วมโครงการ)
อ้างอิง: โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ร่วมโครงการ)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ผู้ร่วมโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ร่วมโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลึงบึงระมาณ ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (สสส.) (หัวหน้าโครงการ)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปีพ.ศ.2559. ทุนสนับสนุนการสวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
อ้างอิง: โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 750,000 บาท) (ผู้ร่วมโครงการ)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Knight 410 Teacher เรื่อง "ปฏิบัติการด้านการสื่อสารสร้างชุมชนด้วยปัญญาร่วมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) ณ ห้องประชุม Meeting Hall โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุม MS 308 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2022" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ” ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (สามย่าน) กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “BCG CANVAS FOR RESEARCHER ในวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรม “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 2 จัดโดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม ในหัวข้อ DRI Talk Online “อยาก "พับ"บลิช (publish) อย่า "พับ"งาน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ” ณ ห้องชัยนาท โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Human Subject Protection-Standard Course ณ ห้องประชุม Meeting Hall ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับรองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2562 เรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม : การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง" วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า
อ้างอิง: โครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์" ณ ห้องรัตนราตรี ชั้น 6 โรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการอบรม “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber physical Model” เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0”
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนาผลงานก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์” ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลูกไก่ รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างไรให้ได้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุนการวิจัย" ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด BCG Model พื้นที่ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fo BCG) ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fo BCG) ตำบลมะต้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" สาขาวิชารัฐศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ เทศบาลตำบลบ้านพลายชุมพล
ชื่อโครงการ: "โครงการส่งเสริมศรีภิรมย์ชุมชนเข้มแข็ง” สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ “สิงห์ทะเลแก้วอาสาพัฒนาท้องถิ่น” สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการสิงห์ทะเลแก้วอาสาในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปีงบประมาณ 2562" เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง จ.พิษณุโลก ปี2562 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการพิบูลปัญญา"การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล” โครงการย่อยที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนพลายชุมพลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ไตรมาสที่ 3)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ปรองดองและสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการบริการวิชาการสู่ชุมชนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ กิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐด้านวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fo BCG) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากร การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองด้วยนวัตกรรมเกมส่งเสริมประชาธิปไตย ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การศึกษาด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: ผู้วิพากษ์ โครงการสถานภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้กับสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ และการตอบข้อสอบอัตนัยทางการบริหารรัฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: ผู้วิพากษ์ โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ โครงการ "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2563"
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ New Voter" สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0" ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2564) ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ วิทยากรกระบวนการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์” ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมทางสังคม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการการจัดของบเพื่อเขียนโครงการยุทธศาสตร์กลุ่มคลัสเตอร์มรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 จังหวัดเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย ประจำปี 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อยกร่างโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2560 – 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการการมีส่วนร่วมจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา กิจกรรมการสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นที่อำเภอวังทอง
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ประจำปี 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558” ณ กรมการประมง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558” ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยาการบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร เวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้วิพากษ์กลุ่มย่อยการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ กิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมัชชาเครือข่ายสุขภาพ (สช) ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรการประชุมย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ "แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558" (ภาคเหนือและภาคอีสาน)
ชื่อโครงการ: ผู้วิพากษ์การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินรายได้) ที่มีผลปฏิบัติงาน "ดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินรายได้) ที่มีผลปฏิบัติงาน "ดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินรายได้) ที่มีผลปฏิบัติงาน "ยอดเยี่ยม" ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ประจำตามสัญญา ที่มีผลปฏิบัติงาน "ดีมาก" ประจำปี 2561 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมกิจกรรม Knight 410 Teacher โดย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2022" โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการะบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป โดย สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ" โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในระดับดี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกและนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงบรรยาย DRI Talk “อยาก "พับ"บลิช (Publish) อย่า "พับ"งาน” โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Human Subject Protection-Standard Course โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แห่งประเทศไทย (FERCIT)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.