ชื่อ-นามสกุล
 นายนฤพล สิงห์กลิ่น  
 Mr. Naruepon Singklin
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: aum_jesusgod@windowslive.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (เซรามิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
 
ความเชี่ยวชาญ
Innovation technology, ceramics/เซรามิกส์, Material processing
 
ความสนใจ
Ceramics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤพล สิงห์กลิ่น, นิวัตร พัฒนะ, ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต. (2563). อิทธิพลของ ซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อเนื้อดินพอร์ซเลน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563. (น.1421).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤพล สิงห์กลิ่น, นิวัตร พัฒนะ, ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต. (2563). อิทธิพลของ ซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อเนื้อดินพอร์ซเลน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563. (น.1421).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การสังเคราะห์รายงานการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ประจำ ปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 ถึง 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาการให้บริการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการให้คำปรึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากนวัตกรรมสิทธิบัตรการออกแบบ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาวตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาผู้นำต้นแบบหมู่บ้านสุจริตบ้านลาดบัวขาวและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนชุมชนบ้านลาดบัวขาว
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับชุมชน ณ วัดบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์สำหรับภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนบ้านลาดบัวขาว (อาชีพปักเลื่อม)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดจาน ชาม บนโต๊ะอาหาร ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดเครื่องดื่ม(แก้วน้ำ แก้วกาแฟ) ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ แจกันขนาดเล็ก ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.