ชื่อ-นามสกุล
 นายนฤพล สิงห์กลิ่น  
 Mr. Naruepon Singklin
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: aum_jesusgod@windowslive.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2565
2 วท.บ. (เซรามิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2557
 
ความเชี่ยวชาญ
Innovation technology, ceramics/เซรามิกส์, Material processing
 
ความสนใจ
Ceramics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ธนวันต์ เพ็งสิน,วิมล ทองดอนกลิ้ง และนฤพล สิงห์กลิ่น.(2566).การทดลองเนื้อดินปั้นโดยใช้ดินตำบลหนองกุลา ดินขาวลำปางและเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก..รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).หน้า 369 – 384.
อ้างอิง: ศิริญญา ปัญญาครอง, นฤพล สิงห์กลิ่น และวิมล ทองดอนกลิ้ง.(2566).การทดลองเคลือบโดยใช้ดินตำบลบางระกำ โดโลไมต์และเฟลด์สปาร์ สำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).หน้า 385 – 396.
อ้างอิง: ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต, นฤพล สิงห์กลิ่น, วันเฉลิม วงค์แพทย์ ,วรยศ มังสา และ ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต(2566).การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของดินสำเร็จรูปและดินเหนียวทะเลแก้ว สำหรับเซรามิกส์เนริโกมิ.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).หน้า 481 – 487.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นฤพล สิงห์กลิ่น,วิมล ทองดอนกลิ้ง.(2565).การสังเคราะห์รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 ถึง 2560.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ 90 ปี.(481-493). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
อ้างอิง: วิมล ทองดอนกลิ้ง และ นฤพล สิงห์กลิ่น, “การทดลองนวัตกรรมบอลดินเผาโดยใช้ส่วนผสมดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้ากากกาแฟ สำหรับการปลูกข้าว”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 382–396, ธ.ค. 2022.
อ้างอิง: ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร, นฤพล สิงห์กลิ่น, มณฑล ฟักเอม และปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต, (2565). ผลของการเติมเศษดินเผาบดละเอียดที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของเซรามิกส์เอิร์ทเทิร์นแวร์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7, 427-432.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤพล สิงห์กลิ่น, นิวัตร พัฒนะ, ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต. (2563). อิทธิพลของ ซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อเนื้อดินพอร์ซเลน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563. (น.1421).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤพล สิงห์กลิ่น, นิวัตร พัฒนะ, ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต. (2563). อิทธิพลของ ซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อเนื้อดินพอร์ซเลน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. วันที่ 21 สิงหาคม 2563. (น.1421).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์สาธิตการใช้เครื่องมือทางเซรามิกส์ ในห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Development online video media Demonstration of the use ceramic tools in the ceramics laboratory Faculty of Industrial Technology.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การสังเคราะห์รายงานการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ประจำ ปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 ถึง 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาการให้บริการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการให้คำปรึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 รุ่น 2
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (outcome-based education)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร เคลือบเซรามิกและการให้สีด้วยโลหะออกไซด์ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น #มรพส1
อ้างอิง: อบรมการสร้างแรงบันดาลใจ Km Inspiration ของบุคลากรสายสนับสนุน
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มข้าวอินทรีย์ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องป้นดินเผา ตําบลทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T to BCG)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลเมืองดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมฝึกอบรมการสร้างวัสดุคลุมดินจากดินเผา
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากนวัตกรรมสิทธิบัตรการออกแบบ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาวตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาผู้นำต้นแบบหมู่บ้านสุจริตบ้านลาดบัวขาวและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนชุมชนบ้านลาดบัวขาว
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับชุมชน ณ วัดบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์สำหรับภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนบ้านลาดบัวขาว (อาชีพปักเลื่อม)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดจาน ชาม บนโต๊ะอาหาร ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดเครื่องดื่ม(แก้วน้ำ แก้วกาแฟ) ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ แจกันขนาดเล็ก ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห การพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ของกลุ่มวิสาหิจชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 รุ่น 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.