ชื่อ-นามสกุล
 นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล  
 Mr. Sopon Pinijkitcharoenkul
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: sopon_b@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix
 
ความสนใจ
Internet of Things, Intelligent and Expert System, Big Data, Machine Learning, Embeded System
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การสร้างโมเดลจากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี ด้วยโปรแกรม Reality Capture
อ้างอิง: Basic Cybersecurity
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ออกแบบนวัตกรรม และนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching
อ้างอิง: CiRA CORE Line
อ้างอิง: CiRA CORE Line Bot & ChatGPT
อ้างอิง: Operating Systems and You: Becoming a Power User by Google
อ้างอิง: The Bits and Bytes of Computer Networking
อ้างอิง: ChatGPT for Developers
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Getting Started with Kotlin
อ้างอิง: อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน SDGs Ranking 2023
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik หลักสูตร MTCTCE พร้อมสอบ จังหวัด พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค 59
อ้างอิง: อบรม Mikrotik หลักสูตร MTCUME พร้อมสอบ จังหวัด พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค 59
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรม Mikrotik หลักสูตร MTCNA พร้อมสอบ จังหวัด ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.58
อ้างอิง: อบรม IC3 Computing Fundamentals - Global Standard 4 พร้อมสอบ จังหวัด พิษณุโลก วันที่ 24 พ.ย 58
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.