ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน  
 Miss Amonrat Khlaisorn
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Amonrat99aomsin@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
 
ความเชี่ยวชาญ
งานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน , หลักสูตรสหกิจศึกษา
 
ความสนใจ
Human Resource Management/Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อมรรัตน์ คล้ายสอน, เอื้อบุญ ที่พึ่ง, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ (2562). การพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน้า 347-355.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรม Train the Trainers 20-21 Feb 2023 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: อบรมการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI) Social return on investment
อ้างอิง: โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ" ของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างอิง: อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น” จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ถ่ายทอดกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ระยะที่ 1
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ2 การประกวดการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน งานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา University Knowledge Management : UKM 8th
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.