ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม  
 Miss Panitnan Iemtom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: panitnan.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
English, Applied Linguistic, EFL, ภาษาอังกฤษ
 
ความสนใจ
Linguistics, English Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม. (2564). ลักษณะโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษ (๒๕๕๓-๒๕๖๒). วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(1)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Iemtom, P. (2019). Students’ Self-Evaluation of English Improvement through Internet Usage for Learning Purposes. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 12(1), 25-35. doi:10.14456/jcdr-hs.2019.3
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม. (2556). กลวิธีการปฎิเสธการขอร้องของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 8(2).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.