ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ศิริสานต์  
  Asst. Prof. Dr. Prattana Sirisan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-282792
อีเมล์: s_prattana@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2566
2 ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, graphic, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, Design, Creative Space
 
ความสนใจ
Innovation technology, ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, Packaging Design , Ceramic Design, Natural Product, นวัตกรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล, ปรารถนา ศิริสานต์, เชาวลิต พึ่งแตง, บัณฑิตา เถื่อนกูล. นวัตกรรมสีสเตรปโตมัยซีสในงานจิตรกรรม. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านปรัชญา วันนักประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2566. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากใยมะพร้าว เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2566. พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) ISSN 2651 1207
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ประกฤษฏิ์ นวลเป้า, ปรารถนา ศิริสานต์, พรพิมล บานแย้ม, อมรรัตน์ แก้วม่วง. 2565. การออกแบบอุปกรณ์เสริมเครื่องแต่งกายจากเส้น ใยสับปะรด. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์, ฐิติมา ขุนอินทร์, ศุภกานต์ สายเขียว. 2565. การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรดอกดาวเรืองแปรรูปกลุ่ม เกษตรกรบ้านถ้ำพริก จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
อ้างอิง: น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป, วาลิกา โพธิ์หิรัญ, ปวีนา น้อยทัพ, ปรารถนา ศิริสานต์. 2565. การพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่าสับปะรด บ้านถ้ำพริก จังหวัด พิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565
อ้างอิง: Prattana Sirisan, Pensiri Chartniyom (2022). Creative space design strategy in arts and community culture to promote cultural tourism in Phitsanulok province: SPACE- TID-PHITSANULOK. International Journal of Early Childhood Special Education (INT- JECSE) DOI: 10.9756/INT-JECSE/V1411.234 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 01 2022 PP: 2013-2033
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Prattana Sirisan. 2021. Creative space design strategy in arts and community culture to promote cultural tourism in Phitsanulok province: SPACE-TID-PHITSANULOK. In the “3rd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2021)” 01th&02nd July 2021, MCU-Ayuttaya, Thailand
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 74024
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 74025
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 74026
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77684
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77685
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77686
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77687
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77688
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77689
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77690
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น. สิทธิบัตรไทย 77691
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์, ณัฐวุติ ศรีสะอาด, เอกพงษ์ จันตะเรือง. 2563. การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้ แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6
อ้างอิง: พลพัฒน์ จันเสี่ยน, เอกรัตน์ ปักษา, ปรารถนา ศิริสานต์, สถาพร หิมวันต์. 2563. การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม. หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 (2223-2235)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2560. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการ Veridian E - Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2560. การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโคมไฟ จากใบหญ้าแฝก โดยสื่อถึงอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, หน้า 2395-2402
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2560. การออกแบบเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านกาแฟฝ้ายเงินสาขา 5 จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2560. การออกแบบชุดโต๊ะวาดเขียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2560. สื่อลายผ้าบนศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2559. การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, I-TECH CON 2nd, หน้า 102-109
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. (2559). บรรจุภัณฑ์กล้วย ที่ไม่ใช่เรื่อง กล้วย กล้วย. สื่อองค์ความรู้แหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา หลักสูตรเรื่อง กล้วย กล้วย. สื่ออิเล็กทรอนิกส์.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์. 2554. การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์ (2561).การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโคมไฟ จากใบหญ้าแฝก โดยสื่อถึงอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก . การประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2395-2402
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การออกแบบเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านกาแฟฝ้ายเงินสาขา 5 จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: การออกแบบชุดโต๊ะวาดเขียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: สื่อลายผ้าบนศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา ผลงานตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับชาติ งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13
อ้างอิง: ศิลปะสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิว ผลงานตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับชาติ งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, I-TECH CON 2nd หน้า 102-109.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรม ผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2558
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก : พัฒนาศักยภาพทางด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มไร่เปี่ยมสุข อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับกลุ่มชุมชนตำบลชัยนาม
อ้างอิง: การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Formulating Expected Learning Outcomes for Courses (CLOs)
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-based education) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA VERSION 4.0
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูป ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการ Strat Up ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมปฏิบัติการการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมปฏิบัติการการพิมพ์ผ้า กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ โครงการศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเรื่องสีจากธรรมชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
ชื่อโครงการ: วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โครงการศิลปะเพื่อความสุขในครอบครัว หัวข้อ “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า”
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (SE-CLUB) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาเศษไม้เหลือใช้สำหรับการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนภายในบ้านสไตล์คันทรี่
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์มินิมอล
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลอง บ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายทางด้านการออกแบบราชภัฏภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปอุตสาหกรรม
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: นฤมล เถื่อนกูล, ปรารถนา ศิริสานต์, เชาวลิต พึ่งแตง, บัณฑิตา เถื่อนกูล. นวัตกรรมสีสเตรปโตมัยซีสในงานจิตรกรรม. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านปรัชญา วันนักประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2566, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: ปรารถนา ศิริสานต์. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: ปรารถนา ศิริสานต์. รางวัลบุคลากรผลงานดีเด่นการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: ปรารถนา ศิริสานต์. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1802000692 - 1802000702
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.