ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  
 Asst. Prof. Prattana Sirisan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-282792
อีเมล์: s_prattana@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, graphic, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, Design
 
ความสนใจ
Innovation technology, ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, Packaging Design , Ceramic Design, Natural Product, นวัตกรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก วารสารวิชาการ Veridian E - Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บรรจุภัณฑ์กล้วย ที่ไม่ใช่เรื่อง กล้วย กล้วย สื่อองค์ความรู้แหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา หลักสูตรเรื่อง กล้วย กล้วย ปี 2559
อ้างอิง: องค์ความรู้สื่อการสอน การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ปี 2559
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ปีที่พิมพ์ 2554 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ปรารถนา ศิริสานต์ (2561).การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโคมไฟ จากใบหญ้าแฝก โดยสื่อถึงอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก . การประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2395-2402
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การออกแบบเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านกาแฟฝ้ายเงินสาขา 5 จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: การออกแบบชุดโต๊ะวาดเขียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: สื่อลายผ้าบนศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา ผลงานตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับชาติ งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13
อ้างอิง: ศิลปะสร้างสรรค์ ลวดลายบนพื้นผิว ผลงานตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับชาติ งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, I-TECH CON 2nd หน้า 102-109.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรม ผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ทุนโครงการวิจัย วช. งบประมาณปี พ.ศ. 2558
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูป ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการ Strat Up ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมปฏิบัติการการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมปฏิบัติการการพิมพ์ผ้า กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ โครงการศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเรื่องสีจากธรรมชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
ชื่อโครงการ: วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โครงการศิลปะเพื่อความสุขในครอบครัว หัวข้อ “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า”
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (SE-CLUB) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาเศษไม้เหลือใช้สำหรับการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนภายในบ้านสไตล์คันทรี่
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์มินิมอล
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลอง บ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายทางด้านการออกแบบราชภัฏภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปอุตสาหกรรม
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่นด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1802000692 - 1802000702
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.