ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. โชติกา เศรษฐธัญการ  
  Dr. Chotika Settanyakan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: s.chotikaa@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
3 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Linguistics
 
ความสนใจ
Linguistics, English Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: (2021). English to Thai Translation Errors of Film Subtitles. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities. 11(1).
อ้างอิง: (2022). Translation Strategies of Film Subtitles. Journal of Humanities Naresuan University. 19(3).
อ้างอิง: (2022). Translation Strategies of Taboo Words from English into Thai for Film Subtitling. THE​ LIBERAL​ ARTS​ JOURNAL, MAHIDOL​ UNIVERSITY​, 4(2), 302-357.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: (2019). A Comparative Study on Language Use Ability of Males and Females as Reflecting Gender Stereotypes. Mangrai Saan Journal. 7(2).
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: (2011). Translation Strategies of Focus Clausal Constructions in Academic Texts. Journal of Humanities Naresuan University. 8(1), 31-53.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.