ชื่อ-นามสกุล
 ว่าที่ร้อยตรีวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง  
 Acting 2, LT. Veeraboonkitt Chumpornpong
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Veeraboonkitt.tae2535@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การประกันคุณภาพการศึกษา, ศาสตร์พระราชา, การพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาหลักสูตรฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความสนใจ
education social development, การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา, เทคนิคการจัดการเรียนรู้
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง และอนุพล อัคพิน “การศึกษาสมรรถนะของ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสายส่งอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” วารสารพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-สิงหาคม 2564
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง และ อนุพล อัคพิน. "การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสายส่งของอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร" CE : ไฟฟ้าชุมชน (Community Electricity) TREC13 Thailand Renewable Energy for Community Conference at Faculty of Science and Technology Thammasat University.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อนุพล อัคพิน. วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยคะ ธีรภัทร์ พุ่มพลอย และมลวิภา เมืองพระฝาง. การให้บริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด อนุพล อัคพิน ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มลวิภา เมืองพระฝาง ธีรภัทร์ พุ่มพลอย และเฉลิมชัย สังโยคะ .ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ชุมชนบ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งานรูปแบบของบทความสำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
อ้างอิง: กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ ธีรภัทร์ พุ่มพลอย วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ1 และ มลวิภา เมืองพระฝาง1การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลท้ายดง อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561. วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ วังจันทน์รีเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยคะ ธีรภัทร์ พุ่มพลอย อรพรรณ ธนะขว้าง และมลวิภา เมืองพระฝาง. ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานทดแทน การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10. พฤศจิกายน 2560.
อ้างอิง: วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยคะ ธีรภัทร์ พุ่มพลอย อรพรรณ ธนะขว้าง และมลวิภา เมืองพระฝาง. ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 มีนาคม 2560.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยคะ อรพรรณ ธนะขว้าง ประพิธาริ์ ธนารักษ์ พิสิษฏ์ มณีโชติ และวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง. ผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTV ร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9. พฤศจิกายน 2559.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโครงการโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 209 อาคารทีปวิชญ์ มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อการกำหนดกรอบ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และข้อกำหนด (TOR -Terms of Reference) ของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ ประจำปี 2562
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อ้างอิง: ประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
อ้างอิง: ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ครั้งที่ 1/2562 ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ครั้งที่ 1 เรื่องเทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านประธาน ท่านชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7
อ้างอิง: อบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Enhancing Literacy in Science ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อ้างอิง: "โครงการชี้แจงแนวปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ"
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลโครงการ (ครั้งที่ 1 การติดตามประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
อ้างอิง: ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: “การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ Literacy in Science” หรือทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้ โครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนาสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์หัวข้อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสสารตอนที่ 1 และพลัง เครื่องกล และการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอน “ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC (รหัสหลักสูตร 0980035)” จำนวน 14 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอน “ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC (รหัสหลักสูตร 60980035)” จำนวน 14 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานตามภาระการรับทุนโครงการฯ จำนวน 16 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อ้างอิง: ประชุมเตรียมความพร้อมครูวิทยากรวิทยาศาสตร์ สำหรับดำเนินกิจกรรม PLC หัวข้อ การสะท้อนผลการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต
อ้างอิง: การสัมมนาวิชากร “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21”
อ้างอิง: การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ไอซีที ตามแนว Constructionism
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1
อ้างอิง: โครงการ “พัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ” ประจำปี 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม บูรณาการท้องถิ่นสานต่อพระราชดำริ”
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: “โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ”เพื่อความพออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังผลให้เกิดเป็นการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ PSRU Open House ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมเอามื้อสามัคคีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรู้จักและพัฒนาตนเองสู่การแก้ไขความยากจนในระดับครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่าน ลานหอย
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ โดยตรวจสอบและปรับปรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมักก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่ปลายภู อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ”เพื่อความพออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังผลให้เกิดเป็นการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: การดำเนินงานต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านซำเตย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เตาเผาถ่านมังกรไฟ” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ระบบตะบันน้ำ” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินและการทำแนวกันไฟ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อโครงการ: ลงพื้นที่สำรวจชุมชนวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีอง มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: จัดบูธนิทรรศการ ภายในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อง
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” และ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” ณ ศูนย์ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “นวัตกรรมบนวิถีพอเพียง
ชื่อโครงการ: จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์สหราช ทวีพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” ในงานปร
ชื่อโครงการ: จัดนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมติดตามผลโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค. 2561
ชื่อโครงการ: ฐานการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย ธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอน และเครื่องตะบันน้ำ ภายใต้โครงการ “โครงการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันดินโลก)” ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโล
ชื่อโครงการ: กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นฟูป่าด้วยฝาย และคลองไส้ไก่ผนวกกับการกระจายน้ำแบบก้างปลา ณ บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: บรรยายในเรื่อง ไบโอแก๊ส ในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการค่าย “เด็กคณิตสนุกคิด เด็กวิทย์สนุกทำ ภาษาไทยสร้างสรรค์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนเนินมะปราง ศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการปั้นฝายเพื่อพ่อ ณ บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานทดแทน ณ บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมค่ายกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากร หัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) วันที่ 2 มีนา
ชื่อโครงการ: วิทยากร หัวข้อ “ฝายดินซีเมนต์” กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง "การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น" ในการพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเรื่องฝายชะลอความชุ่มชื้นให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
ชื่อโครงการ: ร่วมสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านจิตอาสาโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงและน้ำดื่มทะเลแก้ว แก่ คุณมนตรี พร้อมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง และคุณสังเวย โตจริง ประธานสภาองค์การบริ
ชื่อโครงการ: เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองตอเรือ (ฝายดักตะกอนและชะลอความชุ่มชื้น) วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรฝึกอบรมความเข้าใจองค์ความรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) สนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลวัดจันทร์ ตามกรอบของแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เพื่อใช้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึ
ชื่อโครงการ: วิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับและโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรและจัดนิทรรศการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่งคงพิเศษ หัวข้อ "การชับเคลื่อนกลไกด้านพลังงานและอาหาร" วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรในการอบรมและร่วมวางแผนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงสู่ใต้ดินและปริมาณน้ำผิวดินที่ไหลหรือระบายออกจากพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จ
ชื่อโครงการ: วิทยากรฝึกอบรม ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบสูบน้ำด้วยเครื่องตะบันน้ำ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนรายวิชา MED 422 (การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ให้กับนักศึกษาหล
ชื่อโครงการ: วิทยากร หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์พระราชากับการศึกษาในศตวรรษที่ 21" (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์พระราชากับการศึกษาในศตวรรษที่ 21" (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: จัดนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ”บูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ภาค” ศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๓ (กอ.รมน.ภาค3) ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC หัวข้อ การสะท้อนผลจากห้องเรียนสาธิต Openclass กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 ตามโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร กิจกรรมเอามื้อสามัคคีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC หัวข้อ การสะท้อนผลจากห้องเรียนสาธิต Openclass กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 ตามโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC หัวข้อ การสะท้อนผลจากห้องเรียนสาธิต Openclass กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 ตามโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานระบบการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ
ชื่อโครงการ: วิทยากร กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนอกรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษานอกรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: "การประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและครัวเรือน" ภายใต้โครงการเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ชื่อโครงการ: โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง หลักสูตรการอบรมฐานการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ณ ศูนย์ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน และ การปลูกหญ้าแฝก วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: บรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ เพื่อเป็นการต่อยอดให้มีความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินและการปลูกหญ้าแฝก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พร
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพร้อมทั้งศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำด้วย โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรมในการใช้ที่ดินและการสร้างแนวกันชนเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำ”อันมีเป้าหมายเพื่อกำหนดการใช้ประโย
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ” เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การสร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและด้านอาหาร วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ เพื่อเป็นการต่อยอดให้มีความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินและการปลูกหญ้าแฝก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ศ
ชื่อโครงการ: วิทนากรโครงการ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายจรัณธร บุญญานุภาพ สังกัดภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทั้งศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำด้วย โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: อบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ชื่อโครงการ: ฐานการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย ธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอน และเครื่องตะบันน้ำ ภายใต้โครงการ “โครงการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันดินโลก)” ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโล
ชื่อโครงการ: กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนอกรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษานอกรั้วมหาวิทยาลัย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: บรรยายในเรื่อง ไบโอแก๊ส ในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: (ตัวแทน 1 ใน 6 ระดับประเทศ) ลงหนังสือ "สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน" ชุดบันทึกแห่งความภาคภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ (ด้านจิตอาสา) ติดตามความสำเร็จของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1-9 ของ สำนักงานคณะกรรมก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: ผู้ควบคุมนักศึกษาในประกวดผลงาน "เยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ"รางวัลรองชนะเลิศ" ในหัวข้อโครงการ "การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน" ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๑ . สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ . สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดลำปาง
ชื่อรางวัล: รางวัลรับดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลรับดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: สารคดี ตามรอยพระยุคลบาท ตอน เยาวชนสืบสานการศึกษาทางไกลเพื่อน้อง ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ . สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย ทีมเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ . สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ . โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ .คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.