ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิจิตรพงษา  
 Asst. Prof. Wachira Wichitphongsa
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wachira.tran@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (ขนส่ง)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
Transportation and Logistics Management
 
ความสนใจ
Transportation and Traffic Engineering, Highway Design and Construction, Transportation Modeling, Public Transport
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Srisawat, P., Zhang, W., Sukpatch, K., & Wichitphongsa, W. (2023). Tourist behavior and sustainable tourism policy planning in the COVID-19 era: Insights from Thailand. Sustainability, 15(7), 5724. https://doi.org/10.3390/su15075724
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Wichitphongsa, W. and Ponanan K. (2020). A Development of Mode Choice Models for Modal Shift Potential Towards Intermodal transportation : A Case Study of vientiane–Boten R Ailway. ABAC Journal, 42(1), 222-236.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sae-lee, P., Wichitphongsa, W., & Puongyaem, H. (2021). A Study of Attitudes and Affecting factors for Purchasing Herbal Cosmetics in Undergraduate Group in Phitsanulok Province to Penetrate the New Customers Group. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 15(2), 483-501. https://doi.org/10.14456/psruhss.2021.37
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Kronprasert, N., Kuwiboon, P., & Wichitphongsa, W. (2020). SAFETY AND OPERATIONAL ANALYSIS FOR MEDIAN U-TURN INTERSECTIONS IN THAILAND. International Journal of Geomate, 18(68), 156-163. doi:10.21660/2020.68.9250
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท์. (2562). ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 46-67.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wichitphongsa, W. (2017). Development of Fuzzy Random Utility Model for Travel Mode Choice by Rail Transport of Tourist in ASEAN Economic Community: A Case Study of Double-Track Rail link Den Chai - Chiang Rai. PARICHART JOURNAL, 31(3), 185-197.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pochan, J., Wichitphongsa, W., Phongsaksri, J. & Boonthum, E. (2017). The Development of a Model for an Investment Feasibility Analysis of Transport Infrastructure in a University. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 10(2), 24-37.
อ้างอิง: Settasuwacha, D., Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2017). The Assessment of Accident Risk at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC): A Case Study of Khlong Ngae-Khuan Niang Train Station, Songkhla Province, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences (Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.), Vol. 19, No. 1, page 99-110;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Settasuwacha, D., Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2016). The Study of Road Safety in Small Urban Area: A Case Study of Pai District, Mae Hongson Province. Journal of Srivanalai Vijai, 6(1), 129-141.
อ้างอิง: Pochan, J., Settasuwacha, D., Wichitphongsa, W., & Phongsaksri, J. (2016). An Analysis of the Proportion of Investment by the Mission for Excellence University Using Pair-Wise Comparison and Analytic Hierarchy Process. Journal of Srivanalai Vijai, 6(2), 1-10.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Wichitphongsa, W., & Kronprasert, N. (2023). Using instance segmentation model for multi-object tracking of motorcycles on signalized intersection approaches. 2023 IEEE 8th International Conference on Intelligent Transportation Engineering (ICITE 2023), Beijing, China, (pp. 29-35). IEEE.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Watnakornbuncha, D., Muangwai, A., Wichitphongsa, W., Amdee, N., & Inthawongse, C. (2022). Processing cost reduction of lemon products in community enterprises using Flexsim simulation. In 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (pp. 670-674). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEM55944.2022.9989661
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2020). An Intercity Freight Mode Choice Model : A Case Study of High Speed Rail Link Northern Line Thailand (Bangkok – Chiangmai). MATEC Web of Conferences: 2019 8th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2019), New Zealand, 308, 1-5.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และ ปรีดา พิชยาพันธ์. (2562). แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12, ประเทศไทย, 782-791.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การจัดลำดับความสาคัญของจุดติดตั้งอุปกรณ์สยบความเร็วกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 733-743.
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎากร โนอินทร์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมมาตรการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเทศบาลเมืองน่าน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 388-399.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wichitphongsa, W., Pochan, J., Jomnonkwao, S., & Pichayapan, P. (2016). The Mode Choice Models for Intercity Freight Transport: A Case Study of Thailand High-Speed Rail (Bangkok - Phitsanulok). The 16th Thai value chain management & Logistics Conference, Thailand.
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎา โพธิ์จันทร์. (2559). แบบจำลองการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 68-75
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์, วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2559). โมเดลการวัดคุณภาพการให้บริการรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 61-67.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กิตติ ขติยะสุนทร, ชนิดา ใสสุขสอาด, บุญยานุช ดำเนินนิรันดร์ อรรถวิทย์ อุปโยคิน และวชิระ วิจิตรพงษา. ปัจจัยที่มีผลต่การเลือกใช้ทางด่วนของจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2559.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ChatGPT Prompt Engineering 1
อ้างอิง: Raspberry Pi4 and IOT
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคนิคการประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินความเสียหายและแนวทางซ่อมบํารุงโครงข่ายสายทางรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว”, สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนมูลฐาน (Fundament
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้แบบจำลองพฤติกรรมการเดินทางระดับจุลภาคภายใต้พื้นที่เปราะบาง เพื่อบริหารจัดการแหล่งอาหารของเมืองภายใต้ความปรกติใหม่ประเทศไทย”, สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนมูลฐาน (Fundamental Fund)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์ในจังหวัดลำปาง" , สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ระยะที่ 2 , สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษา “บูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร”, สนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “ต้นแบบกลไกการบูรณาการบริหารจัดการระหว่างการบริการเชิงสุขภาพ (Health Care) กับการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟ (Golf Tourism) , สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)”, สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบด้านการจราจรเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเท
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและความเหมาะสมในการเชื่อมต่อการเดินทางภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใต้โครงการ “การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสน
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.